Modersmål

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Rätt till modersmålsundervisning

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Undantag är minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch) där eleven kan få undervisning även om språket inte talas hemma.

Adoptivbarn som har grundläggande kunskaper kan få undervisning även om språket inte talas hemma.

Kommunen ordnar modersmålsundervisning om minst fem elever har sökt undervisning i samma språk och lämplig lärare finns. För minoritetsspråken räcker det med en sökande.

Modersmålsundervisningen är lokaliserad på Fuxernaskolan och erbjuds på bestämda tider efter elevernas ordinarie skoltid. Elever från andra skolor erbjuds skolskjuts mellan skolorna.

Bedömning och betyg

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla:

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
  • kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via en e-tjänst. En ansökan gäller för hela grundskoletiden.

När elev tackat ja till att delta i modersmålsundervisning är det obligatoriskt att närvara. Om eleven vill sluta med modersmålsundervisning ska platsen sägas upp via e-tjänsten.

Studiehandledning på modersmål

Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte kan språket tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få hjälp med sina studier på sitt modersmål eller på sitt starkaste skolspråk.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?