Vision

14 juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun. Den gemensamma ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle.

Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans!

 

Visionsberättelse:

Ur älven har vi hämtat kraft och energi i alla tider. Med samma kraft och ett starkt engagemang skapar vi tillsammans ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett attraktivt samhälle. Ett liv och samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra.

Här erbjuds god service och tillgänglighet för en väl fungerande vardag, så vi får tid för varandra och allt som ger oss livskvalité och glädje i livet. Genom inflytande och delaktighet har vi alla en möjlighet att påverka vårt samhälles utveckling i en positiv riktning.

Vi njuter av vår vackra älvmiljö och rika natur som vi tar väl hand om, lever nära och i samklang med. Vi känner också stolthet för vår unika historia. En historia som vi tar vara på, minns, synliggör och delar med oss av. Lilla Edets kommun är Göta älvdalens pärla.

Vi ska tillsammans uppnå visionen genom:


Nytänkande

Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och vill hela tiden utvecklas.

Medskapande

Vi har alla möjlighet att bidra och påverka och utgör alla en viktig del av vårt samhälle. Det finns en öppenhet och vi lyssnar till varandra. Med kraft, energi och engagemang går vi från ord till handling.

Hållbart

Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som omfattar såväl människan, miljön och ekonomin. Vi eftersträvar att ligga steget före, arbeta förebyggande och stärka det som är positivt. Våra resurser använder vi på ett effektivt och hållbart sätt.

Stort och brett engagemang

I arbetet med att ta fram den nya vision har de som kommunen är till för – alla som bor och verkar här – inkluderats. Engagemanget har varit stort och hundratals inspel och synpunkter har lämnats.

Tankarna och idéerna har både framförts genom att besvara frågan ”Vad är viktigt för att du ska trivas och leva ett gott liv i Lilla Edets kommun?” via ett formulär på kommunens webbplats samt på kommunens Facebook-sida. Utöver allmänheten har riktad dialog förts med ett antal fokusgrupper.

De synpunkter som kommit in har sammanställts och analyserats. Utifrån detta underlag har den nya visionen tagit form. Alla som deltagit i processen har bidragit till hur visionen och dess visionsberättelse har formulerats, även om man kanske inte exakt kan känna igen sina egna ord.

Visionens livslängd

Den nya visionen har inget definitivt slutår. Siktet är istället inställt på en trettioårsperiod och att visionen kan aktualiseras var tionde år om behov av detta finns.

Vad är en vision?

Vad är då en vision egentligen och vad ska man ha den till? Ja, ett sätt att beskriva en vision är att det är en idealbild av samhället som man vill uppnå i framtiden och som kan förverkligas helt eller delvis. Det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?” En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi att tänka nytt och se alternativa lösningar.

Varför en ny vision?

Under hösten 2020 och våren 2021 har Lilla Edets kommun tagit fram en ny övergripande vision, en gemensam ledstjärna som ska peka ut riktningen för vår kommun.

Beslutet om att ta fram en ny vision har fattats av kommunfullmäktige då kommunens vision från 2006 bara gällde till och med år 2020. Beslutet bottnade också i Lilla Edets kommuns nya styrmodell som innebär att politiken ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?