Digital anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. Här anslås (meddelas) bland annat beslut fattade av fullmäktige, nämnder och styrelser.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Senast andra dagen efter det att protokollet justerats ska justeringen av protokollet tillkännages på kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut eftersom tidpunkten då justeringen av protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Överklagande sker till Förvaltningsrätten i Göteborg genom så kallad laglighetsprövning inom tre veckor från tillkännagivandet.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?