Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut finns det två sätt att överklaga på, genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Du som är kommunmedlem, dvs. är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Lilla Edets kommun, har rätt att klaga på beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder beträffande verksamhet som inte är reglerad i speciallag.

Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas. Sådana överklaganden sker enligt 13 kap. 8 § kommunallagen och där finns det fyra grunder som kan bli aktuella för ett överklagande:

  • beslutet har inte tillkommit på lagligt sätt (formaliabrist),
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen (framgår av 2 kap. kommunallagen och speciallagstiftning),
  • det organ som har fattat beslutet har inte haft rätt att fatta beslutet (rätt beslutsinstans framgår av kommunallagen och till exempel kommunens reglementen)
  • beslutet strider mot lag eller annan författning (används då inte de övriga punkterna blir tillämpliga).

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från dagen då anslaget om protokollets justering kom upp på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt. Du skickar överklagandet direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan bifalls kan Förvaltningsrätten inte ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs helt och hållet. Man brukar säga att i laglighetsprövning kan endast lagligheten och inte lämpligheten av kommunens beslut prövas.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga detta. Det är i motsats till laglighetsprövningen endast den saken berör som har rätt att överklaga. Tiden du har på dig att överklaga är enligt förvaltningslagen tre veckor från det du fick del av kommunens beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till kommunen som prövar om ärendet har kommit in i rätt tid.

Ofta är det Förvaltningsrätten i Göteborg som överprövar kommunala beslut men i till exempel bygglovsärenden eller vissa miljöbalksärenden är Länsstyrelsen i Västra Götalands län den instans som prövar ditt överklagande.

Vad gäller överklagande av beslut om att vägra lämna ut allmän handling är det Kammarrätten i Göteborg som är rätt instans. Vid förvaltningsbesvär prövas inte bara lagligheten utan också beslutets innehåll, vilket innebär att nästa instans kan komma att ändra kommunens beslut.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?