Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i kommunen. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter.

Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Lilla Edets kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Lilla Edets kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Lilla Edets kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

För generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens formulär för synpunkter.

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk. Klicka på knappen eller kopiera in adressen nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten.

URL att kopiera:
https://whistle.qnister.com/lillaedetskommun

QR-kod för länken till e-tjänsten för visselblåsning

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill lämna din rapport digitalt kan du tala in din rapport på telefonnummer
036-330 07 40.

Du kan också boka ett personligt möte på telefonnummer
036-330 07 41

Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon eller personligt möte på samma sätt som via webbformuläret.

Hur kommer min rapport hanteras?

Visselblåsningar hanteras inte av Lilla Edets kommun utan hanteras och utreds av oberoende part. En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?