Allmänna handlingar

Du har enligt grundlagen rätt att ta del av handlingar och uppgifter som finns hos kommunen, så kallade allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och har kommit in dit eller upprättats där. Det kan vara en handling som finns i pappersformat men också vara digitalt lagrade uppgifter.

Offentliga eller sekretessbelagda handlingar

De allmänna handlingarna och uppgifterna kan delas in i två grupper:

1. Offentliga handlingar – handlingar eller uppgifter som inte är sekretessbelagda och som du har rätt att ta del av.

2. Sekretessbelagda handlingar – handlingar eller uppgifter som inte kan lämnas ut till annan än den uppgifterna rör. Kommunen gör en bedömning utifrån offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och ofta handlar det om att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten eller skolan.

Det kan också finnas kommunala handlingar som inte är allmänna. Exempel på den här typen av handlingar är tjänstemäns interna arbetsmaterial. Dessa får bara anställda i kommunen läsa.

Begäran att få ta del en allmän handling

För att begära ut en allmän handling behöver du inte uppge vem du är eller varför du vill se en viss handling. Det är endast i de fall kommunen måste kunna göra en sekretessprövning som du kan behöva uppge vem du är. Du kan ta del av handlingen på kommunen eller få kopior skickade till dig per brev. För kopior över tio sidor tas en avgift ut enligt en fastställd taxa.

Du har ingen rätt att få handlingarna skickade till dig digitalt men i de fall detta kan ske utan att det strider mot OSL eller dataskyddsförordningen är det att föredra.

Kommunen är skyldig att skyndsamt behandla din begäran om att få del av en allmän handling. I de fall kommunen anser att en handling inte kan lämnas ut på grund av sekretess har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut och information om hur du kan överklaga detta beslut. Överklagande sker till Kammarrätten i Göteborg som då avgör om handlingen omfattas av sekretess eller om du har rätt att ta del av handlingen.

Lämnande av uppgifter till kommunen

Dina uppgifter som du skickar till kommunen blir allmänna handlingar genom att de anses inkomna till kommunen. Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och begär att uppgifterna ska vara anonyma om det inte finns stöd i OSL för att sekretessbelägga uppgifterna.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?