Folkhälsoråd

Folkhälsorådet har en ledande och samordnande funktion för folkhälsofrågor i Lilla Edets kommun. Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av samtliga sektorers ordinarie arbete.

Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor integreras i kommunens övergripande strategiska arbete och är en naturlig del av ordinarie verksamheter. Vidare ska folkhälsorådet ta initiativ till och aktivt verka för förändringar som minskar ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Sammansättning

Folkhälsorådet består av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i folkhälsorådet. Västra Götalandsregionen utser två representanter, varav en är vice ordförande i folkhälsorådet. I folkhälsorådet deltar även kommunchefen, sektorcheferna och folkhälsoutvecklaren.

Förtroendevalda i folkhälsorådet ansvarar för att informera om folkhälsorådets arbete till respektive nämnd eller styrelse. De ansvarar även för att återkoppla till folkhälsorådet respektive nämnds eller styrelses arbete som är relevant ur folkhälsosynpunkt.

Folkhälsoutvecklare är ansvarig tjänsteperson för folkhälsorådet och ska fungera som initiativtagare och stöd i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen, till exempel när det gäller att bistå med utbildning och relevanta metoder inom folkhälsans områden. I uppdraget ingår att arbeta på uppdrag av rådet.

Sammanträden

Folkhälsorådet sammanträder minst två gånger per år.

Folkhälsorådet ersatte vid årsskiftet 2023/2024 det tidigare folkhälsoutskottet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?