Folkhälsoarbete i kommunen

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa en god hälsa på lika villkor för alla i Lilla Edets kommun. God hälsa skapas när vi känner oss delaktiga, kan påverka, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån vår omgivning. Då växer och utvecklas både vi och samhället.

Folkhälsoarbetet handlar om att knyta samman samhällsplanering med familj, fritid och arbetsliv. Att ge varje medborgare förutsättningar för att kunna leva ett hälsosamt liv. Det sker bland annat genom att skapa positiva och trygga miljöer, genom att sprida kunskap om hälsa och stötta ideella organisationer.

Folkhälsobudgeten är till hälften finansierad av Västra Götalandsregionen, VGR, och till andra hälften av kommunen. Folkhälsoarbetet styrs av Folkhälsoutskottet.

Social kartläggning av hälsa och livsvillkor

Under hösten 2020 presenterades en social kartläggning av befolkningens hälsa och livsvillkor i Lilla Edets kommun. Rapporten ger en bild av folkhälsan och kommunens sociala hållbarhet. Resultaten har presenterats för kommunens nämnder och sektorer.

Folkhälsoprogram 2021-2026

Folkhälsoprogrammet anger inriktningar och långsiktiga mål för att utveckla arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Lilla Edets kommun under perioden 2021–2026.

De prioriteringsområden som tas upp i folkhälsoprogrammet utgår till stor del från de resultat och de förslag som tagits fram i den sociala kartläggningen, men även utifrån dialog med nämnder, tjänstepersoner och västra hälso– och sjukvårdsnämnden i regionen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?