Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning till följd av en utvecklingsstörning och/eller hjärnskada finns anpassad grundskola som en rättighet för barnet om grundskolans mål bedöms att inte uppnås. Inom den anpassade grundskolan läser eleverna antingen mot ämnen eller ämnesområden.

Lilla Edets anpassade grundskolas vision är:

  • Vi arbetar för alla elevers rätt till utbildning
  • Undervisningen är individualiserad och kravanpassad
  • Vi fokuserar på elevernas förmågor
  • Elever och pedagoger har ett positivt förhållningssätt till varandra

Anpassad grundskola består av nio årskurser, 1-9, och ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan.

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Engagerad personal

På skolan arbetar lärare, speciallärare, elevassistenter, specialpedagog och rektor. Eleverna möts med respekt och all form av mobbning och kränkande behandling uppmärksammas omgående.

Lilla Edets anpassade grundskola finns på Tingbergsskolan i Lödöse. Samarbete mellan anpassad grundskola och grundskolan sker både på individ- och gruppnivå.

För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling har skolan ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare.

Innan ditt barn erbjuds en plats i anpassad grundskola görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare.

Det är du som vårdnadshavare som ansöker till anpassad grundskola. Beslut om tillhörighet till anpassad grundskola tas på delegation av sektorchef i sektor bildning.

Ansökningsblankett hittar du länst ner på denna webbsida.

Ansökan skickas till:

Rektor anpassad grundskola
Sektor bildning
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Utgångspunkten är att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, ska tas emot i anpassad grundskola om vårdnadshavarna medger detta (Skollagen (2010:800) 7 kap 4,5 §§).

Mottagande i anpassad grundskola är ett myndighetsbeslut som grundar sig på

· Skollagen (2010:800) 7 kap 5§
· Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:20) om rutiner för utredning och beslut om mottagande i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt ska prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om uppskjuten skolplikt”, som du hittar längst ner på denna webbsida.

Eleven kan mottas i anpassad grundskola tidigast från och med skolstart i åk 1.

Beslut om mottagande i anpassad grundskola fattas av sektorchef, på delegation från utbildningsnämnden.

Frågan om ett barn ska tas emot i anpassad grundskola kan väckas av personalen på förskolan/skolan och av vårdnadshavarna. Om en elev har svårigheter att nå upp till grundskolans kunskapsmål och om detta kan bero på en intellektuell funktionsnedsättning eller vad lagen därmed jämställer ska rektor i samråd med vårdnadshavarna påbörja en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i anpassad grundskola.

Gällande barn som ännu inte börjat i skolan när frågan intellektuell funktionsnedsättning aktualiseras, så bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför ställningstagande om rätten till denna skolform inför skolpliktens inträde.

Rektors ansvar

· Rektor i förskola/grundskolan informerar vårdnadshavaren om vilka utredningar som bör göras och vad de syftar till. Blanketten ”Ansökan om skolgång i anpassad grundskola” används som medgivande till att bedömningar får göras.

· Rektor i förskola/grundskola samarbetar vid behov med rektor i anpassad grundskola och en kontaktperson från förskolan/skolan utses till vårdnadshavarna under utredningstiden.

· Rektor på den förskola/grundskola eleven tillhör informerar om vilka rättigheter elev och vårdnadshavarna har samt vilka möjligheter grundskolan har att tillgodose barnets behov.

Kontakt med rektor för anpassad grundskola kan tas av elev, vårdnadshavare eller skolpersonal när som helst under utredningsprocessen.

Vårdnadshavarna ansöker tillsammans med förskolan/skolan om prövning för mottagande i anpassad grundskola hos rektor för den anpassade grundskolan om barnet är folkbokfört i Lilla Edets kommun.

Blankett för detta finns att få från skolan och fylls i i samverkan med förskolan/skolan. Sektorchef fattar beslut.

Förskolan/skolan ansvarar tillsammans med vårdnadshavarna för att följande bedömningar bifogas ansökan:

•  Medicinsk bedömning
•  Pedagogisk bedömning
•  Psykologisk bedömning
•  Social bedömning

Rektor för anpassad grundskola ansvarar för

• Rektor för den anpassade grundskolan informerar om vad grundskolan respektive anpassad grundskola innebär för barnet/eleven samt vilka konsekvenser av skolgång i anpassad grundskola blir för barnet/eleven på kort och på lång sikt.

• Rektor för anpassad grundskola informerar om vilka rättigheter elev och vårdnadshavarna har samt så långt som möjligt vilka möjligheter grundskolan respektive anpassad grundskola har att tillgodose barnets behov.

•  Rektor för anpassad grundskola inbjuder vårdnadshavare och förskolepersonal/ skolpersonal för information och för medgivande av eventuellt kommande beslut om anpassad grundskola.

Beslut

Sektorchef fattar beslut om mottagande i anpassad grundskola enligt skollagen (2010:800) 7 kap 5 § om vårdnadshavarna medgett anpassad grundskola för sitt barn.

Beslutet skickas till vårdnadshavarna, delges rektor för aktuell skola samt utbildningsnämnden.

Överklagande av beslut

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet till Skolväsendets Överklagandenämnd enligt skollagen. Skollagen (2010:800) 28 kap12 §.

Den som är elev i grundskolan eller anpassad grundskola kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i den andra skolformen, om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. Skollagen (2010:800) 7 kap 8 §. Beslut om detta fattas på liknande sätt och på samma underlag som beskrivet ovan.

Mer information om anpassad grundskola hittar du Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?