E-förslag

Har du förslag om hur kommunen kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till våra förtroendevalda politiker!

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgare till kommunens politiker och kan handla om allt som kommunen ansvar för och har möjlighet att besluta om. Syftet med att införa e-förslag är att öka medborgarnas inflytande i kommunen och deras engagemang kring kommunens verksamheter och dess utveckling. E-förslag är också ett bra sätt för våra förtroendevalda politiker att se vilka frågor som är viktiga för dig som kommuninvånare.

Lämna e-förslag

E-förslag får lämnas av alla personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun och har ingen åldersbegränsning. För att kunna lämna e-förslag via webben så behöver du ha e-legitimation. För dig som saknar e-legitimation finns också möjlighet att lämna e-förslag via blankett.

E-förslaget publiceras på kommunens webbplats där andra medborgare kan stödja förslaget genom att rösta på förslaget. Ett e-förslag, som får 60 röster eller fler efter 60 dagar kommer att behandlas av berörd nämnd.

Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag. E-förslag är inte heller avsett för företrädare för politiska partier i kommunfullmäktige. Tänk också på att våra kommunala bolag inte omfattas, så du kan inte lämna förslag som gäller deras verksamhet.

Godkända e-förslag

Varje e-förslag som skickas in granskas av behörig tjänsteperson för att säkerställa att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som finns framtagna. E-förslag som blir godkända efter granskning publiceras på Lilla Edet kommuns webbplats och berörd nämnd samt förslagsställaren informeras. Vilken nämnd förslaget ska gå till beslutas av administrativ chef.

Det är förslagsställaren som själv ansvarar för att marknadsföra sitt förslag för att få röster. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen.

Förslaget är aktivt i 60 dagar från publiceringsdatumet. Under den tid förslaget är aktivt kan personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun stödja förslaget. För att stödja förslaget krävs att man är registrerad med namn och kontaktuppgifter. Det är endast tillåtet att stödja ett och samma förslag en gång.

E-förslag som på något vis bryter mot lagen, inte följer de riktlinjer som finns uppsatta, inte är kommunens ansvar eller som på annat sätt är olämpligt kommer inte att publiceras. Tjänsteperson ska då informera förslagsställaren om skälen till avvisningsbeslutet. Om det endast krävs en mindre justering av förslaget för att det ska kunna publiceras kan tjänsteperson justera förslaget i dialog med förslagsställaren.

E-förslaget får inte

  • innehålla ett kränkande språkbruk, vara diskriminerande eller på annat sätt medverka till hets mot folkgrupp, annan typ av ärekränkning eller strida mot straffrättsliga bestämmelser.
  • innebära myndighetsutövning mot någon enskild person eller beröra någon enskilds personliga förhållanden.
  • behandla samma fråga som har hanterats i ett annat e-förslag som publicerats under de senaste 12 månaderna.
  • innehålla flera olika frågor i samma förslag.
  • strida mot lag, förordning eller annan författning.
  • avse folkinitiativ om folkomröstning enligt kommunallagen.

Efter avslutat e-förslag

Om ett e-förslag får 60 röster eller fler inom 60 dagar innebär det att förslaget ska beredas och behandlas. Det betyder att förvaltningen först bereder vad förslaget får för konsekvenser, vad det kostar och liknande. När det är gjort behandlas förslaget av ansvarig nämnd. Nämnden beslutar då om förslaget ska bifallas eller avslås.

Ett beslut ska fattas av nämnden inom ett halvår efter att röstningen är avslutad. Beslutet samt protokollsutdrag ska därefter överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen som i sin tur anmäler beslutet till kommunfullmäktige. Samtliga nämnder ska i oktober varje år redovisa de e-förslag som ligger för beredning i nämnden till kommunstyrelsen.

Förslag som inte når tillräckligt antal röster inom 60 dagar avslutas och arkiveras. Detta innebär att e-förslaget fortfarande går att läsa och att antalet stödjande röster fortsatt redogörs för, men att det inte längre går att stödja förslaget. Frågeställaren informeras också om hur förslaget vidare hanteras.

Om ett parti, en nämnd eller en förtroendevald tycker att ett e-förslag är bra kan förslaget lyftas upp, till exempel i en motion eller på annat sätt initieras för behandling. Om frågan lyfts på annat sätt ska det alltid hänvisas till det ursprungliga e-förslaget och till förslagsställaren. Hantering sker då enligt ordinarie ärendegång.

Efter 12 månader från avslutat e-förslag kan ett likadant förslag åter ställas som ett nytt e-förslag.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?