Naturvårdsplan

Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas samt en plan för hur prioritering ska ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen.

Pågående naturvårdsprojekt

För närvarande genomförs en förstudie som utreder förutsättningarna att anlägga och utveckla ett grönt stråk i Lödöse längs Göta älv och Gårdaån. Förstudien genomförs i samverkan mellan flera sektorer inom Lilla Edets kommun och en rapport ska vara färdig i slutet på 2023. Projektet har beviljats medel genom den statliga naturvårdssatsningen LONA.

Genomförda naturvårdsprojekt

LONA-projekt: Inventering av småvatten och dammar

Småvatten så som dammar i jordbrukslandskapet, har under de senaste årtiondena minskat i landskapet. Förr i tiden användes dammar till bevattning och för betesdjur, men i takt med att jordbruket förändrades och blev mer storskaligt, försvann dessa små biotoper som är så viktiga för många arter, inte minst groddjuren.

Under 2016-2018 har samtliga kommunens kända småvatten och flera sedan tidigare okända småvatten inventerats. En del av dessa har inkommit som tips från allmänheten efter information på kommunens hemsida. Lokalerna har besökts under dagtid och förekomst noterats visuellt och ibland med hjälp av håvning. Bedömning av eventuella hot och skötselbehov har varit centralt i inventeringen. Totalt har 42 småvatten inventerats. Tyvärr hade ett par dammar som finns med i naturvårdsplanen försvunnit på grund av igenfyllning. Förekomst av den hotade arten större vattensalamander noterades på åtta lokaler.


Flera småvatten bedöms vara i behov av omfattande restaurering. Flera fastighetsägare har fått brev med information om inventeringsresultat och skötselråd gällande småvattnet på deras mark. Ambitionen är att gå vidare och söka LONA-bidrag för restaurering av de dammar där behov finns, eventuellt omfattar det uppföljande projektet också tillskapande av fler småvatten på lämpliga platser, förslagsvis efter landskapsanalys som ska göras i samband med ny naturvårdsplan. Vidare finns det sannolikt fler småvatten som är okända för oss, ett framtida projekt kan syfta till att hitta fler lokaler.

Småvatten i jordbrukslandskapet är biotopskyddade och det är inte tillåtet att fylla igen dem. Att anlägga dammar, både i jordbruket och i trädgården, är en naturvårdsinsats. Dammar och våtmarksanläggningar fungerar också som buffert vid torka och skyfall, och kan rena vatten från näringsämnen.

LONA-projekt: Tillgängliggöra tätortsnära natur för allmänhet och skola i Lilla Edet

Projektets syfte var att välja ut och beskriva tätortsnära naturområden som med insatser kan tillgängliggöras för närboende och skolor. Fyra olika områden valdes ut: strandpromenaden i Lilla Edet, Göta älv. Gårdaån och Pingstalund i Lödöse, Trollegrytet i Nygård och Lunden i Göta. De fyra områden som valdes representerar olika typer av biotoper men har ändå en tydlig koppling till de naturtyper som kännetecknar kommunen. Områdena med förslag på åtgärder beskrivs med text, bilder och kartor i rapporten ”Förslag på områden för utveckling av tätortsnära natur i Lilla Edet 2019". En förslag är bland annat att bygga en strandpromenad längs älven i Lödöse, en åtgärd som är förenlig med den fördjupade översiktsplan som tagits fram för Lödöse.

Förhoppningen är att vi med denna skrift inspirerar politiker och tjänstemän att arbeta vidare med frågan om tätortsnära natur utifrån konkreta förslag på åtgärder som kan gynna både natur och friluftsliv. Det är av stor vikt att alla kommuninvånare har möjlighet att nyttja den fantastiska natur som vi har i Lilla Edets kommun.

LONA-projekt: Information om värdefull natur till markägare

Arbetet med naturvårdsprojektet har skett i enlighet med kommunens naturvårdsplan. Syftet med projektet var att uppmärksamma och informera om kommunens skyddsvärda natur. Markägare har fått möjlighet att ta del av tidigare inventeringar och råd om vilken skötsel som är lämpligast för att bevara områdets naturvärden.

Inventering av fladdermöss

I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Fältundersökningar har gjorts på 16 olika ställen i kommunen och sammanlagt identifierades nio olika arter. Talrikast och mest utbredd var nordisk fladdermus, bland dom mer sällsynta arterna bör särskilt nämnas sydfladdermus och fransfladdermus som är klassade som starkt hotade samt sårbara i den svenska rödlistan över hotade arter. Under en av kvällarna höll inventeraren Peter Bohman ett föredrag och en fladdermusexkursion i Ströms slottspark. Drygt 30 personer deltog i aktiviteten och fick möjlighet att uppleva inte mindre än fyra olika fladdermusarter. Mer information hittar du i Naturcentrum AB:s rapport.

LONA-projekt: Inventering av klockgentiana läng Gravlångens och Vanderydsvattnets stränder

Inventering genomfördes med syfte att få kunskap om förekomsten av den hotade växten klockgentiana och fjärilen alkonblåvinge på stränderna längs sjön Gravlången och Vanderydsvattnet. Inventeringen genomfördes i samarbete med Ale och Trollhättans kommun under två sommarsäsonger. Inom ramen för projektet anordnades en guidning för allmänheten. Resultatet visade glädjande nog att klockgentiana finns i större omfattning än som tidigare var känt längs framför allt Gravlångens södra stränder, vilket gör sjön till en viktig lokal i regionen. Läs mer i rapporten nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?