Modersmål och hemspråk

Elever med ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning i skolan.

När ordnas modersmålsundervisning?

Elever som har ett annat modersmål än svenska och använder det som umgängesspråk hemma erbjuds modersmålsundervisning. I något av minioritetspråken (samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch) kan eleven få undervisning även om språket inte talas hemma.

Kommunen ordnar modersmålsundervisning om minst fem elever har sökt undervisning i samma språk och lämplig lärare finns. För minoritetsspråken räcker det med en sökande. Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål, även om språket inte talas hemma.

Eleverna måste ha grundläggande kunskaper i modersmålet.

Ett eget ämne

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Undervisningen är frivillig och kostnadsfri. Modersmålsundervisningen kan ske efter skoldagens slut eller som elevens val under skoltid. Om det inte går att ha modersmålsundervisning på varje skola där behovet finns kan undervisningen samordnas. Kommunen ska då ordna med skolskjuts.

Studiehandledning på modersmål

Elever som nyligen har kommit till Sverige och inte kan språket tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att behovet utreds.

Betyg

Modersmålsundervisningen har en egen kursplan och det finns särskilda betygskriterier. Betyget kan räknas in i elevens totala meritvärde inför gymnasiet. Betyg ges i årskurs 6, 7, 8 och 9.

Eleven ska i slutet av årskurs 9:

  • kunna delta aktivt i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår tydligt
  • kunna skriva så tydligt, språkriktigt och uttrycksfullt att språket fungerar i de situationer som skrivandet avser
  • kunna läsa och förstå till åldern avpassad skönlitteratur och saklitteratur
  • kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språket, speciellt i jämförelse med det svenska språket
  • ha kunskaper om den egna kulturen - historia, traditioner och livsvillkor - samt ha kännedom om dess normer och värderingar och kunna jämföra med motsvarande svenska förhållanden.

För att få ett betyg i modersmålsundervisningen ska eleven fullfölja hela kursen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?