Lilla Edets kommun - startsida

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan kompletterar översiktsplanen i ett avgränsat geografiskt område. En fördjupning innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden för området.  

En fördjupning av översiktsplanen är ett strategiskt dokument. Det är en del i kommunens utvecklingsplanering och en del i arbetet med att hushålla med naturresurserna. Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om.

Planerna är inte bindande och de saknar rättsverkningar, men de är vägledande för markanvändningen i kommunen och hur nya detaljplaner ska utformas samt var bygglov kan beviljas. Fördjupningen avser att ge kommuninvånare, markägare och andra intressenter information om den mark- och vattenanvändning som kommunen vill eftersträva. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intresse.

Den fördjupade översiktsplanen bevakar och gör avvägningar mellan allmänna intressen inom aktuellt område, det vill säga de intressen som är gemensamma för medborgarna. Enskilda intressen behandlas inte i detta skede utan i kommande detaljplanering.
Senast uppdaterad: 2020-01-10
Sidansvarig: Anna Stenlöf
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »