Om skred i vårt område

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige där risken för skred är stor. Ett skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för vattenförsörjningen till omgivande kommuner samt för många andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan människor, djur och bebyggelse skadas allvarligt. Skredrisken ökar med de pågående klimatförändringarna till följd av förändringar i nederbörd och ökad erosion i älvfåran.

Därför är detta en viktig fråga för Lilla Edets kommun och vi arbetar aktivt, tillsammans med SGI (Statens geotekniska institut), med geotekniska undersökningar och åtgärder för minskad skredrisk.

Information om berörda områden

På SGIs webbplats kan du hitta aktuell information om de olika områden i Lilla Edets kommun som berörs av skredsäkringsarbetet

Vad är ett skred?

Ett skred innebär att en jordmassa kommer i rörelse. Orsaker kan vara förändring av markens användning och belastning. Exempelvis genom byggnation, påfyllning av massor eller schaktning. Andra orsaker kan vara vibrationer, klimatförändringar, erosion eller förändrade grundvattennivåer. Hur omfattande ett skred blir beror bland annat på lerans sammansättning, djup till berggrund och förekomst av kvicklera.

Varningstecken på skred

Läs om varningstecken på skred på SGIs webbplats. Om du upptäcker varningstecken på skred, på din fastighet eller på annan plats i kommunen, rapporterar du din observation via "Ett bättre Lilla Edet” alternativt ringer Lilla Edets kommuns Medborgarservice på 0520-65 95 20.

Vid akuta situationer kontakta räddningstjänsten via 112.

Göta älvutredningen

På uppdrag av regeringen utförde SGI en skredriskkartering av Göta älvdalen, kallad Göta älvutredningen. Göta älvutredningen utfördes under åren 2009 till 2011 längs med hela Göta älv, från Vänersborg ner till Göteborg, för att få en översiktlig bild av situationen. Målet var att identifiera områden där sannolikheten för skred bedöms vara högre. Man kopplade detta även till möjliga konsekvenser för samhälle och medborgare och detta resulterade i en skredriskkarta. Utredningen visade att stabiliteten inom området inte är tillfredställande, delvis på grund av förekomsten av kvicklera.

Baserat på denna översiktliga skredriskkarta väljer Lilla Edets kommun tillsammans med SGI ut områden där vi utför fördjupade utredningar. Resultatet blir förslag till åtgärder eller att området bedöms vara säkert.

Läs mer om skredrisken i Göta älv och Göta älvutredningen på SGIs webbplats

Geotekniska utredningar

Geotekniska utredningar genomförs för att bedöma markens stabilitet, risk för skred och vilka åtgärder som behöver genomföras för att skred inte ska kunna ske. Utredningarna består av undersökningar, analyser och en slutgiltig rapport. Undersökningarna består bland annat av borrningar för markprover, inmätningar av terrängen samt avläsningar av markens rörelser och grundvattennivåer. Utredningen visar ifall det finns risk för skred eller inte. Om det visar sig finnas risk för skred redovisas även förslag på åtgärd.

Vilka åtgärder kan göras?

Exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska skredrisken:

  • Schakta bort massor på släntkrön och eventuellt fylla på vid släntfoten, för att flacka ut slänten ner mot Göta älv.
  • Förhindra att erosion uppstår i älven, genom att lägga ut erosionsskydd (en stor mängd sten) längs älvstranden.
  • Stabilisera marken med kalkcementpelare eller pålar.
  • Placera en tryckbank (en stor mängd sten eller jord) på en begränsad yta som mothåll mot ett skred.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?