Lilla Edets kommun - startsida

LSS, Stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd och service enligt LSS

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Vem kan ansöka om stöd?


• du själv
• god man, förvaltare, förmyndare
• vårdnadshavare

Ansökan


Om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service vänder du dig till en biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggaren om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan ansöka om stöd och hjälp både muntligt och skriftligt. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare i högerspalten.

Utredning


Efter att du lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en social utredning. Den utgör beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som finns samt vilket bistånd eller insats som kan bli aktuell för dig.

Beslut


Efter att din ansökan och utredning är klar får du ett beslut där det framgår vilken slags hjälp du blivit beviljad eller om du fått avslag. Samtidigt skickas information till dig om hur det går att överklaga beslutet.

Det är främst två lagar som bestämmer vilken hjälp du får, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Mer information om lagarna finns i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2021-10-13
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »