Lilla Edets kommun - startsida

Drogförebyggande arbete

Kommunens målsättning med det drogförebyggande arbetet är att förhindra bruk och missbruk av tobak, alkohol och narkotiska preparat bland barn och ungdomar i Lilla Edets kommun.

Med det motverkas ohälsa, konflikter och utslagning bland barn och ungdomar som är en följd av missbruk.

Handlingsplan


För att kunna samordna insatserna i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak har en handlingsplan med mål och delmål arbetats fram, kallat drogpolitiskt handlingsprogram. Tyngdpunkten i programmet ligger på främjande och förebyggande insatser, riktat till barn, ungdomar och vuxna i Lilla Edets kommun.

Mål och delmål


I kommunens drogförebyggande arbete finns tre övergripande mål med tillhörande delmål.

Mål: Barn och ungdomar ska inte använda alkohol, narkotika eller tobak under sin uppväxt.

Delmål:

 • Barn och ungdomars tobaks- och alkoholdebut ska skjutas upp
 • Minska användningen av alkohol, narkotika och tobak bland barn och ungdomar i Lilla Edets kommun
 • Elever i Lilla Edets kommun ska stärkas i sina attityder mot alkohol, narkotika och tobak Stärka föräldrar i föräldraroll och förhållningssätt
 • Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull fritid med strukturerad verksamhet
 • Stärka barn och ungdomars upplevda trygghetskänsla
 • Ingen under 18 år ska kunna handla tobak, folköl eller alkohol i butik eller på krog
 • Barn och unga vuxna i riskzon skall tidigt uppmärksammas
 
Mål: Minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar  

Delmål:

 • Sociala, psykologiska och fysiska skador som är tobaks- alkohol- eller narkotikarelaterade ska minskas
 • Berusningsdrickandet ska minska
 • Kommuninnevånarna ska informeras om kommunens drogförebyggande arbete

Mål: Lilla Edets kommun ska vara fritt från narkotika

Delmål:

 • Färre personer ska pröva narkotika. Tidigt uppmärksamma de som har narkotikarelaterade problem.
 • Färre personer ska pröva dopning. Tidigt uppmärksamma de som har dopningrelaterade problem.
 • Uppnå en bred politisk förankring för det förebyggande arbetet och insatser för missbrukare
 • Uppnå en bred samverkan i det trygghetsskapande och drogförebyggande arbetet i kommunen.
Senast uppdaterad: 2019-08-28
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »