Lilla Edet-modellen

Genom Lilla Edet-modellen ges stöd för att barn ska få en trygg vardag där deras behov blir tillgodosedda. Modellen är ett samlat arbetssätt med tidiga samordnade insatser i samverkan mellan olika verksamheter och aktörer. Under 2023 har Lilla Edet-modellen införts på alla kommunala förskolor i Lilla Edets kommun.

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Lilla Edet-modellen.

Lilla Edet-modellen är ett samlat arbetssätt för att ge varje barn förutsättningar till rätt stöd i rätt tid, genom tidiga samordnade insatser i samverkan mellan olika verksamheter och aktörer.

Genom samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. Inriktningen på stödet inom Lilla Edet-modellen är förebyggande och har barn i förskoleåldern och deras familjer i fokus. En trygg tillvaro och meningsfull fritid lägger grunden till bra självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag.

Inledningsvis omfattas barn i förskoleåldern. Under 2023 har Lilla Edet-modellen införts på alla kommunala förskolor i Lilla Edets kommun.

Utifrån utvärdering och ytterligare utveckling av Lilla Edet-modellen under kommande år planeras modellen med tiden att omfatta även elever inom grundskolan, det vill säga alla barn och unga i åldern 0-16 år.

De som samverkar är:

 • Vårdnadshavare.
 • Förskolornas pedagoger, rektorer och specialpedagoger – Lilla Edets kommun.
 • Öppenvårdens samordnare, samordnare av Lilla Edet-modellen, familjebehandlare och socialsekreterare – Lilla Edets kommun.
 • BVC MedPro Clinic i Lilla Edet och BVC Capio Vårdcentral i Lödöse.

Lilla Edet-modellen är en tidig samordnad insats. Den ersätter inte orosanmälan om barn som far illa, utredning kopplad till orosanmälan och biståndsbedömt stöd via socialtjänsten.

Lilla Edet-modellen har utvecklats med inspiration från Skottlandsmodellen.

Att ge stöd för att barn ska få en trygg vardag där deras behov blir tillgodosedda. Exempel på behov kan vara mat, sömn, omvårdnad och social samvaro med familj och vänner.

Enligt Lilla Edet-modellen erbjuds stöd till de barn och vårdnadshavare där det uppmärksammats att barnens behov inte tillgodoses fullt ut.

Stödet utgår från barnets behov.

Att barn och ungas psykiska hälsa förbättras och att antalet barn och unga med godkända betyg ökar.

 • Förskolornas pedagoger, rektorer och specialpedagoger – Lilla Edets kommun.
 • Öppenvårdens samordnare, samordnare av Lilla Edet-modellen, familjebehandlare och socialsekreterare – Lilla Edets kommun.
 • BVC MedPro Clinic i Lilla Edet och BVC Capio Vårdcentral i Lödöse.

Sedan några år har det varit ett prioriterat politiskt mål att utveckla en Lilla Edet-modell med inspiration utifrån Skottlandsmodellen. Under 2023 påbörjades implementering och fortsatt utveckling av modellen.

Syftet med Lilla Edet-modellen är att ge stöd till barn och dess familj för att ge barnet en trygg vardag där deras behov blir tillgodosedda. Exempel på behov kan vara mat, sömn, omvårdnad och social samvaro med familj och vänner.

Enligt Lilla Edet-modellen erbjuds stöd till de barn och vårdnadshavare där det uppmärksammats att barnens behov inte tillgodoses fullt ut.

Stödet utgår från barnets behov.

Målet med Lilla Edet-modellen är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och att antalet barn och unga med godkända betyg ökar.

Inledningsvis omfattas barn i förskoleåldern. Som ett första steg har Lilla Edet-modellen testats på två av kommunens förskolor under våren 2023. Under hösten utvidgades arbetet till att omfatta alla barn i förskoleålder.

Utifrån utvärdering och ytterligare utveckling av Lilla Edet-modellen under kommande år planeras modellen med tiden att omfatta även elever inom grundskolan, det vill säga alla barn och unga i åldern 0-16 år. Under hösten 2024 inleds implementeringen av modellen i grundskolan.

I dagsläget omfattas barn i förskoleåldern. Under kommande år planeras modellen med tiden att omfatta även elever inom grundskolan, det vill säga alla barn och unga i åldern 0-16 år. Under hösten 2024 inleds implementeringen av modellen i grundskolan.

Enligt Lilla Edet-modellen erbjuds stöd till de barn och vårdnadshavare där det uppmärksammats att barnens behov inte tillgodoses fullt ut. Barnen kan fångas upp på flera olika sätt. Det kan vara förskola, BVC, öppna förskolan eller socialtjänsten som signalerar att barnets behov inte blir fullt ut tillgodosett. Det kan också vara vårdnadshavarna själva som, till förskolan, öppna förskolan, BVC, sin kontakt inom socialtjänsten eller samordnare av Lilla Edet-modellen, signalerar behov om stöd och hjälp. Stödet utgår från barnets behov. Därefter bjuds det in till samtal.

Till det första samtalet bjuds barnets vårdnadshavare in tillsammans med den som signalerat behovet samt samordnare för Lilla Edet-modellen. Syftet med första samtalet är att prata om vad som har uppmärksammats och bolla möjlig fortsättning med Lilla Edet-modellen. Om vårdnadshavare önskar finns också möjlighet att bjuda in ytterligare en vuxen som är viktig i barnets vardag. Det kan exempelvis vara en mor- eller farförälder, granne eller god vän till familjen.

Till nästkommande samtal utvidgas gruppen med öppenvårdens samordnare, BVC-sköterska och eventuellt andra verksamheter eller aktörer som framkommit som förslag vid första mötet.

Barnet involveras i samtalen utifrån mognad och ålder.

Stödet utgår från barnets behov. I de fall barnets vårdnadshavare får stöd genom Lilla Edet-modellen handlar det om att möjliggöra för dem att tillgodose sitt barns behov.

Typen av stöd kan variera och se väldigt olika ut beroende på barnets behov. Det kan vara allt från en förändring till många olika. Förändringarna kan till synes vara små, men ge stor effekt. Stödet/förändringen kan exempelvis vara att:

 • Förskolan gör en förändring eller anpassning utifrån barnets behov.
 • BVC erbjuder extra besök för uppföljning av barnets utveckling.
 • Vårdnadshavare får föräldrastöd som till exempel råd- och stödsamtal eller ABC-kurs.
 • Grannen hjälper till att skjutsa till fritidsaktiviteter för att möjliggöra att barnet kan delta i aktiviteten.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta samordnaren för Lilla Edet-modellen: Maria Nordberg via maria.nordberg@lillaedet.se eller 0520-65 95 83.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?