Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-02-24
Senast uppdaterad: 2021-02-24

Starkt positivt ekonomiskt resultat för 2020

Lilla Edets kommun redovisar ett positivt resultat för 2020 på 43,2 miljoner kronor. Kompensation för coronapandemin från staten till kommunsektorn överstiger de negativa effekterna på skatteintäkterna. Omställningsarbetet som pågått inom de kommunala verksamheterna under 2020 har fått till följd att nettokostnaderna minskat med 6,3 miljoner jämfört med 2019. Därmed redovisar verksamheterna ett överskott på 13,8 miljoner.

Lilla Edets kommun uppvisar ett preliminärt resultat på 43,2 miljoner kronor (mnkr) för år 2020 (föregående år -15,8 mnkr) vilket är 34,4 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet beror i huvudsak på det statliga medel som har kompenserat för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna för 2020 är 13,9 mnkr lägre än budget samtidigt som generella statsbidrag blev 24,8 mnkr högre än budgeterat.

 

– Det här är ett starkt och för Lilla Edets kommun välbehövligt resultat. Att resultatet är så starkt beror till stor del på stora engångsintäkter från staten. Men jag är också mycket glad och stolt över att omställningsarbetet i nämnderna och förvaltningarna gett resultat och att de håller budget. Även utan engångsintäkterna hade vi haft ett starkt resultat. Vi har många tuffa år framför oss med vikande intäkter – så detta är ett välbehövligt steg på resan mot ordning och reda i ekonomin, säger Julia Färjhage (C), kommunalråd.

 

Kommunen har haft direkt coronarelaterade kostnader på 11,7 mnkr vilket kommunen fått kompensation för med 7,7 mnkr till och med november månad. December månads kostnader kommer att bli kompenserade i början av 2021. Kommunen har även fått statsbidrag för höga sjuklönekostnader med 9 mnkr under året.

 

I utfallet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 1,9 mnkr.

 

Under året har även ett omställningsarbete pågått vilket har fått till följd att verksamhetens nettokostnader har minskat med 6,3 mnkr jämfört med 2019 motsvarande en minskning med 0,7 procent. Verksamheten visar därmed ett överskott gentemot budget med 13,8 mnkr.

 

– Det goda resultatet för 2020 innebär att kommunen återställer hela 2019 års underskott i sin helhet. Även om resultatet till stora delar beror på ökade generella statsbidrag kan vi också se att det pågående omställningsarbetet har fått stor effekt och den skattefinansierade nämndeverksamheten visar betydande överskott jämfört med budget. Kommunens finansiella ställning har förbättrats på både lång och kort sikt, vilket innebär att vi står bättre rustade inför kommande ökade investeringsbehov, säger Jörgen Karlsson, ekonomichef.

 

Ta del av Bokslutskommunikén för 2020 Pdf, 654.1 kB, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »