Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-27
Senast uppdaterad: 2020-11-30

Social kartläggning av befolkningens hälsa och livsvillkor i kommunen klar

Under hösten presenterades en social kartläggning av befolkningens hälsa och livsvillkor i Lilla Edets kommun. Rapporten ger en bild av folkhälsan och kommunens sociala hållbarhet. Resultaten har presenterats för kommunens nämnder och förvaltningar.

— Det är i stora delar en ganska nedslående läsning. Vissa saker visste vi redan om, men nu har kommunens beslutsfattare en gemensam bild att ta avstamp från i det fortsatta arbetet med socialt hållbar samhällsutveckling. Då kan vi arbeta mer systematiskt och långsiktigt med frågor som rör folkhälsa, säger Fanny Wester, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun, som genomfört kartläggningen.


Negativa resultat som sticker ut i kartläggningen är bland annat en hög procentandel ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de upplevt hot om våld eller våld i hemmet en eller flera gånger. Kommunens socialtjänst vittnar också om att våld i nära relationer förekommer mer frekvent än vad anmälningsstatistiken hos Polisen visar.

— Med sannolikhet är mörkertalet stort vad gäller våld i nära relationer. Många vågar eller vill inte anmäla att de blivit utsatta. Alla beslutsfattare som fått rapporten presenterad för sig är väldigt samstämmigt ense om att våldsförebyggande arbete är en prioriterad fråga kommunen måste arbeta med – det är tydligt, berättar Fanny Wester.

Men det finns ljusglimtar i läsningen också. I kommunen har både tobaks- och alkoholanvändningen bland ungdomar minskat, arbetslösheten är lägre än snittet i regionen och ungdomsbrottsligheten minskar.

En annan glädjande sak är skolresultaten i årskurs 6. Lilla Edets kommun ligger där över snittet i regionen och riket i ämnena svenska, matematik och engelska.

Resultaten följs upp i ett långsiktigt folkhälsoprogram

Den sociala kartläggningen kommer inom kort att följas upp av ett långsiktigt folkhälsoprogram. Programmet innehåller fokusområden utifrån kartläggningens resultat som folkhälsoarbetet ska fokusera extra på under de kommande åren för att förbättra folkhälsan i kommunen. Fokusområdena kommer att konkretiseras i olika insatser.

— Långsiktigt arbete ger effekt. Det är strategiskt och systematiskt arbete som gör skillnad, i samklang med det arbete som sker i socialtjänsten, i skolan och andra delar av kommunens verksamheter, säger Fanny Wester.

Familjepedagoger erbjuder hembesök hos nyblivna familjer

Naturligtvis är det mycket arbete som redan görs. Till exempel erbjuder familjepedagoger sedan ett drygt år tillbaka hembesök hos nyblivna familjer vid tre tillfällen. Familjepedagogens roll är då att ge stöd i det nya föräldraskapet och även berätta om det stöd kommunen kan erbjuda under barnets uppväxt.

Ta del av den sociala kartläggningen i sin helhet. Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »