Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-02-08
Senast uppdaterad: 2021-02-08

Nytt medborgarlöfte för ökad trygghet i Lilla Edets kommun

Julia Färjhage, kommunalråd (C) tillsammans med Jenny Wester, lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal.

I dag skrev polisen och kommunen tillsammans på medborgarlöftet 2021. Fokus ligger på en tryggare utomhusmiljö och ett utvecklat brottsförebyggande arbete.

Under hösten 2020 genomfördes en medborgardialog, där kommunens invånare på polisens webbplats kunde tycka till om säkerheten och tryggheten i kommunen. Resultatet av dialogen, tillsammans med polisens och kommunens aktuella lägesbilder, ligger till grund för årets medborgarlöfte.

Under 2021 kommer polisen och Lilla Edets kommun tillsammans att fokusera på att skapa en tryggare utomhusmiljö och att utveckla det brottsförebyggande arbetet.


Läs mer om medborgarlöftet.

Ett lokalt brottsförebyggande råd skapas

En konkret aktivitet blir att starta ett lokalt brottsförebyggande råd, där polis och kommun löpande ska kunna skapa gemensamma lägesbilder när det gäller trygghetsfrågor. Lägesbilderna ska sedan ligga till grund för att kunna sätta in rätt insatser, berättar kommunpolis Victor Prästbacka:

 

— Att skapa ett lokalt brottsförebyggande råd handlar om att gemensamt identifiera problem i kommunen, men också om att tillsammans bestämma vilken aktör som bäst kan jobba för att åtgärda problemen. Är det polisen, kommunen eller når vi kanske bäst resultat om vi arbetar tillsammans? Min vision är också att vi ska skapa en organisation för att kunna fånga upp snabbt uppkomna frågor och åtgärda dem på bästa sätt.

 

Polisen kommer också att arbeta för att motverka ordningsstörningar och skadegörelse genom ett större fokus på särskilt drabbade platser.

 

Kommunalråd Julia Färjhage säger såhär om årets medborgarlöfte:

 

— Trygghetsfrågorna är oerhört viktiga för våra medborgare. Det framgår inte minst i den enkät som gjorts inför medborgarlöftet, men även i andra sammanhang där vi möter invånarna, som till exempel i arbetet att ta fram en ny vision för kommunen. Jag är därför oerhört glad att vi nu strukturerar upp och fördjupar samarbetet med polisen kring trygghetsfrågorna i ett lokalt brottsförebyggande råd. Det ökar våra förutsättningar att snabbt kunna identifiera och åtgärda det som skapar otrygghet.

Lilla Edets kommun kommer att genomföra insatser när det gäller att öka tryggheten i utomhusmiljön. Bland annat handlar det om att bygga ut samt förbättra belysningen i fler gångtunnlar och vid ett antal övergångsställen. Ett arbete med att bygga ut belysningen pågår vid Lödöse pendelstation och ett belysningsträd kommer att uppföras där under 2021. Kommunen kommer också fortsätta arbetet med att röja sly längs gångstråk samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen.

Polisens uppföljning av förra årets medborgarlöfte

I linje med förra årets medborgarlöfte har polisen haft en förhöjd närvaro i Lilla Edets kommun, bland annat genom bilburen allmän övervakning, men även genom fotpatrullering. Fuxernaskolan nattetid har varit ett ställe som polisen prioriterat att patrullera. Ett stort antal trafikkontroller har gjorts i kommunen. Många av kontrollerna har utförts på Göteborgsvägen, men även på andra platser i kommunen. Polisen har också utfört trafiksäkerhetsarbete nattetid, bland annat genom trafikkontroller på E45 i båda riktningarna då all trafik kontrollerats.

Kommunens uppföljning

Kommunen har bland annat arbetat med trygghetsskapande åtgärder i form av slyröjningar längs gång- och cykelvägar och siktröjningar i korsningar. Till exempel har ett omfattande slyröjningsarbete genomförts längs både östra och västra sidan om älven, från Ellbo reningsverk till Rasta. Stora slyröjningar har också gjorts i dalen i Göta, mellan Timmervägen och Hanströmsvägen samt i Lödöse på höjden mellan S:ta Birgittas gata och Västerängsvägen, där också en trevlig ekdunge nu syns.


Kommunen har också arbetat med belysning under 2020. Belysning på lekplatserna i Nygård och Lödöse är på plats. Längs Bistocksvägen i Göta är ljusarmaturer utbytta till energisnåla LED-lampor som ger ett bättre och jämnare ljus och ett projekt pågår på pendelparkeringen i Lödöse. Belysning är också beställd till flera gångtunnlar.


När det gäller trafiksäkerhet som främjar framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter, så kan nämnas att kommunen byggt en bredare och säkrare gång- och cykelbana vid Bistocksvägen i Göta, målat upp övergångsställen och cykelöverfarter, anlagt ett antal nya farthinder på huvudtrafikstråk och kontinuerligt arbetat för en förbättrad skyltning.

 

Kommunen har också genomfört en utbildningsinsats för kommunens trygghetsvandrare, där hjärt- och lungräddning också ingick som ett moment.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »