Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-01
Senast uppdaterad: 2021-04-01

Nu skapar vi ängsmarker

Jarno Tuovinen och Toni Tuovinen från enheten stadsmiljö och trafik sår ängsblommor i Lödöse. Foto: Jonas Andersson, Alekuriren

Lilla Edets kommun omvandlar nu en del av kommunens grönytor till ängsmark. Ytorna som berörs finns på många olika orter i kommunen. Just nu sår vi ängsblommor i Lödöse. Omvandlingsarbetet görs som ett led i förbättringar av stadsmiljön, men är även en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Två ängar anläggs under våren 2021 genom avschaktning av jord, påförsel av ängsjord samt sådd av ängsväxter från den svenska floran. Den ena längs Göteborgsvägen vid hyreshusområdet Klosteräng i Lödöse och den andra vid busshållplatsen i Göta.


Andra grönytor kommer under kommande sommarsäsonger få en förändrad skötsel så att även de på sikt blir blommande ängsytor. Bland annat en yta på Ström utmed Brovägen.


– Att omvandla en gräsyta till ängsmark genom att bara ändra skötseln tar flera år. Därför kan det dröja innan vi får någon omfattande blomning på sådana ytor. I Lödöse och Göta byter vi även jord och sår in fröer, så där hoppas vi få en fin blomning redan nästa år och en del ettåriga växter kommer vi kanske att se redan om ett par månader, konstaterar Anna Tauson, kommunekolog.

Vackra ytor för både människor och bin

Att omvandla gräsmattor till ängsmark har flera fördelar.


– Blomstrande ängar ger en vacker utomhusmiljö och de blommande växterna är viktiga för pollinerande insekter. Att slå ängen en gång om året istället för att klippa gräset flera gånger per månad kan dessutom bidra till en lägre driftskostnad på sikt, säger Anna Tauson.


Exempel på växter som just nu sås på den nyanlagda ytan i Lödöse är prästkragar, stor blåklocka, blåklint, åkervädd, gullviva, kornvallmo, tjärblomster och johannesört.


För att inte skada sådd och växtlighet är det viktigt att du inte går på eller på annat sätt beträder anlagda ytor. Att plocka blommor på ängen kommer tyvärr inte vara tillåtet eftersom det är viktigt att de får stå kvar och fröså sig själva. Detta är en viktig del i etableringen av en äng.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »