Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-24
Senast uppdaterad: 2020-04-24

Lösning för att klara stor volymökning av elever i skolan

Utbildningsnämnden beslutade igår att hemställa om åtta miljoner kronor från kommunfullmäktige för att klara volymökningarna. Bakgrunden är att ökningen av förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever var stora 2019 och är stora 2020. Nämnden har fått viss kompensation för elevökningarna i budgeten för 2019 och 2020 men inte tillräckligt.

I 2019 års mål- och resursplan tillfördes utbildningsnämnden 6,7 miljoner kronor för volymökningar. Då räknade man med kostnadstäckning för drygt hälften av förskolebarnen och grundskoleeleverna samt full kostnadstäckning för gymnasieeleverna. Bakgrunden till det är att när antalet grundskoleelever minskar kan man inte tillräckligt snabbt minska antalet lärare och lokalkostnaderna proportionellt. Med samma logik ökar normalt inte behovet av lärare och lokaler i samma takt som en ökning av antalet elever. Därför fick nämnden inte full kostnadstäckning för barn- och elevökningen. Eftersom kommunen inte har något eget gymnasium går kostnaden för gymnasieelevökningen inte att påverka och därför gavs det full kostnadstäckning för den.


I underlaget till budgeten för 2019 var bedömningen att gymnasieeleverna skulle öka med elva elever och att det skulle kosta 1,2 miljoner kronor. I själva verket ökade gymnasieeleverna med 24 vilket med en genomsnittlig elevpeng motsvarade 4,75 miljoner kronor.


I 2020 års budget har nämnden fått ett tillskott på 5,5 miljoner kronor. Gymnasieeleverna ökar med 31 elever 2020 vilket med en genomsnittlig elevpeng motsvarar 4,65 miljoner kronor. Utöver det har vi elevökningar inom förskola och skola på 79 elever. Om man räknar med en genomsnittlig elevpeng motsvarar det en kostnadsökning på 10,6 miljoner kronor.


2019 gjorde utbildningsnämnden ett underskott på 17,1 miljoner kronor. Just nu pågår arbetet med att vidta åtgärder utifrån detta för att få en ekonomi i balans med budgetramen.


– Jag är väl medveten om kommunens mycket ansträngda ekonomiska situation. För mig är fokus att utbildningsnämndens ekonomi kommer i balans och vi jobbar hårt med att effektivisera verksamheten. Min bedömning är dock att vi behöver ytterligare kompensation för att klara volymökningarna – annars behöver vi sänka elevpengen markant och det påverkar självfallet kvaliteten i verksamheten, säger Anna Chorell (M) utbildningsnämndens ordförande.


– Kommunen befinner sig i en väldigt tuff ekonomisk situation. Samtidigt behöver vi säkerställa att kommunens verksamheter har rimliga förutsättningar. Vi måste ta hänsyn till att elevökningarna just nu är stora och att det självfallet innebär kostnadsökningar. Om vi inte ger utbildningsnämnden rimliga förutsättningar kommer det innebära att elever inte får det stöd de behöver vilket kan vara kostnadsdrivande på sikt – och det måste vi såklart försöka undvika, säger Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utdelning från AB EdetHus

Den styrande minoriteten har föreslagit att de åtta miljoner kronor som kommunen fått i utdelning från AB Edethus, och som primärt ska användas till att klara omställningsarbetet, istället används för att förstärka utbildningsnämndens ram.


– Detta har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också meddelat att de stödjer vilket är väldigt glädjande. Vi kommer självfallet att fortsätta omställningsarbetet som innebär besparingar motsvarande 15 miljoner kronor i nämnderna under året för att komma på rätsida med kommunens ekonomi, fortsätter Julia Färjhage.


– Det är viktigt att vi ger våra barn och unga samt personalen i verksamheterna så goda förutsättningar vi bara kan. Därför är det självklart för oss att försöka hitta lösningar i denna svåra tid, säger Annette Fransson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.


– Förra året, och i år, ökar utbildningsnämndens kostnader genom att det blir fler barn och elever inom alla verksamhetsområden. Detta ledde till ett stort underskott som cheferna sedan januari jobbar hårt med att hantera. Att politiken så tydligt markerar att effekterna av besparingarna blir för stora för våra barn och elever känns riktigt bra, säger bildningschef Leif Gardtman och fortsätter:


– De åtta miljoner kronor politiken nu vill skjuta till kommer oavkortat gå till att behålla så mycket personal det bara går i förskola och grundskola. Utbildningsnämnden behöver fortsätta arbetet med att få en budget i balans, men detta räddar en viktig del av vår personalstyrka som arbetar nära våra barn och elever.

Fakta

Utbildningsnämnden fattade den 23 april beslut om att ”Hemställer om kompensation för volymökningar från Kommunfullmäktige”. Ärendet kommer här näst att hanteras av kommunstyrelsen inför ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »