Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-23
Senast uppdaterad: 2021-04-23

Lilla Edet tappar i ranking av företagsklimatet

Torsdag 22 april presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultaten i 2020 års Insiktsmätning om företagsklimatet. Insikt är en årlig undersökning där företagare som haft ärenden hos kommunen skattar servicenivån. Lilla Edets kommun har sjunkit i rankingen, men får fortfarande ett högt betyg även om det är på gränsen till att istället räknas som godkänt på betygsskalan.

Det är kommunernas myndighetsutövning inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd som mäts och visar ett Nöjd-Kund-Index (NKI) för Sveriges kommuner. De som svarat på enkäten är företagare som haft ett ärende hos kommunen.

För Lilla Edets kommun gick att generera statistiskt underlag från serviceområdena bygglov-, miljö- samt livsmedelsverksamhet. Företagarna har betygsatt områdena bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information, tillgänglighet samt effektivitet.

Ett sämre rankingresultat i år

Lilla Edets kommun placerar sig på plats 147 av totalt 181 deltagande kommuner. 2019 hade vi plats 31. Ett godkänt NKI är mellan 62–69 och 70-79 är ett högt betyg. 80 och däröver är ett mycket högt betyg. Kommunens totala NKI är 70 (max 100) och är enligt betygsskalan ett högt betyg, även om det är på gränsen till att istället räknas som godkänt på betygsskalan. 2019 låg NKI på 77. Genomsnittligt NKI för kommunerna i Göteborgsregionen är 72.

Betyget ger oss en delad 10:eplats i Göteborgsregionen tillsammans med Ale kommun. Kommunalråd Julia Färjhage (C) vill förbättra resultaten:

— Ett attraktivt företagsklimat är en viktig politisk prioritering och ett av fyra målområden som kommunfullmäktige fastslagit för kommunen i mål- och resursplanen. Detta resultat är därför mycket bekymmersamt. Min förväntan är att resultaten i insiktsmätningen ska förbättras, inte försämras. Nu behöver vi analysera och diskutera resultaten och jobba stenhårt för att vända utvecklingen.

Både höga och låga betyg

Inom vissa mätmått har Lilla Edets kommun fått bättre betyg än tidigare, men det påverkar ändå inte till det positiva i totalresultatet. Kommunen sjunker i totalrankingen med 116 platser och resultaten har sjunkit inom alla mätområden. Största tappet står kommunens bygglovsverksamhet för. Där går kommunen från NKI 70 till 53 (-17), som ger ett lågt betyg. Inom miljö går kommunen från NKI 75 till 71 (-4), som ger ett högt betyg. Livsmedel går från NKI 90 till 82 (-8), som ändå är ett mycket högt betyg. Inom områdena miljö och livsmedel har Lilla Edet ett högre NKI än snittet i både Göteborgsregionen och Västra Götalands län.

Miljö- och byggchef Kristian Nordström säger så här om resultaten:

— Vi ser att vårt NKI gällande ärenden mot företag har sjunkit sedan förra året, framför allt gällande bygglovsverksamheten. Resultatet grundar sig dock på ett litet statistiskt underlag och det kan alltså till viss del röra sig om tillfälligheter. Vi kommer att analysera resultaten närmare och även om vårt totala NKI fortfarande ligger på en jämförelsevis god nivå, så finns det alltid anledning att syna verksamheten i syfte att genomföra förbättringsåtgärder.

Regionala samarbeten för ett bättre företagsklimat

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist, Lilla Edets kommun, berättar att kommunen ingår i samarbeten för att främja företagsklimatet.

— Det pågår inom Göteborgsregionen ett stort regionalt arbete med att förbättra företagsklimatet. Vi är del av det arbetet och vi vill ta vårt ansvar för det arbetet. Så det är klart att jag blir besviken över det här resultatet. Vi måste bli bättre på att möta och bemöta våra företag på olika sätt.

Läs mer om Insiktsmätningen 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »