Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-27
Senast uppdaterad: 2021-04-26

Lilla Edets kommun ansöker om bidrag för stabilitetshöjande åtgärder

Idag 27 april beslutade kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun att gå vidare med ansökan om statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder för minskad skredrisk för tre områden i kommunen.

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige där risken för skred är stor. Ett skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för vattenförsörjningen till omgivande kommuner samt för många andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan människor, djur och bebyggelse skadas allvarligt. Skredrisken ökar med de pågående klimatförändringarna till följd av förändringar i nederbörd och ökad erosion i älvfåran. Därför är detta en viktig fråga för Lilla Edets kommun och vi arbetar aktivt, tillsammans med SGI (Statens geotekniska institut), med geotekniska undersökningar och åtgärder för minskad skredrisk.


Idag beslutade kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun att gå vidare med ansökan om finansiellt bidrag för stabilitetshöjande åtgärder för tre områden i kommunen där stabiliteten, genom geotekniska undersökningar, visat sig vara dålig.


– Det känns fantastiskt att vi nu tar nästa steg och börjar jobba med själva skredsäkringen. Vi har ett viktigt och omfattande arbete framför oss. Det här är de första projekten i en lång rad av skredsäkringsåtgärder som kommer att pågå under många år framöver och kosta ofantliga summor. Det är oerhört glädjande att staten har förstått vikten av åtgärderna och orimligheten i att de till viss del skulle bekostats av fastighetsägarna. Att staten nu tar fullt finansieringsansvar är fantastiskt bra!, säger Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande.

De tre områden som ansökan om bidrag för stabilitetshöjande åtgärder gäller:


  • Smörkullen - Området vid Skansenvägen i Lilla Edet, nordost om Smörkullen, har dålig stabilitet. Fördjupad stabilitetsutredning har visat att området behöver åtgärdas. Åtgärden består av avschaktning på en av kommunens fastigheter.

  • Östra Berg - Området mellan Östra Berg och Göta älv i Lilla Edet, på västra älvsidan söder om Lilla Edet-bron, har sämre stabilitet. Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts för bland annat Västra älvstrandens södra och mellersta delar. För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd genomföras på kommunens fastigheter Ryk 3:6 och Sannersby 3:1 samt Sjöfartsverkets fastighet, Kanalområdet 1:1. Annan angränsande fastighet kan eventuellt också beröras. Berörd fastighetsägare kommer i så fall att kontaktas.

  • Gårdaån i Lödöse - Området kring Gårdaån i Lödöse, vid gamla högstadiebyggnaden, har sämre stabilitet. Stabilitetsutredning har genomförts för del av området. Nu genomförs en fördjupad utredning för hela området. Stabilitetsutredningen kommer att vara klar under april/maj 2021. Även om utredningen inte är helt klar finns det resultat som visar på att åtgärder bland annat kommer behöva genomföras på en av Edethus fastigheter samt kommunens fastigheter Kroken 2:33, Klostret 6:95 och Passagården 1:55. Eventuellt kan annan angränsande fastighet beröras. Berörd fastighetsägare kommer i så fall att kontaktas.

Möjligt att få bidrag för hela åtgärdskostnaden

Tidigare har möjlighet funnits att ansökan om 70 procent statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder hos SGI. Eftersom resterande 30 procent inte har varit finansierade så har ansökan och åtgärder avvaktat. I november 2020 beslutade regeringen att förändra förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv. Detta medför att SGI nu kan ge bidrag för hela kostnaden för planering och åtgärder.


– Därför kan vi nu ansöka om 100 procent bidrag för att åtgärda stabilitetsproblem för områden där behov finns. När kommunen beviljats bidrag från SGI, nödvändiga tillstånd sökts samt projektering och entreprenör upphandlas kan åtgärden genomföras. Åtgärderna bedöms kunna genomföras under 2021/2022. Även privata fastighetsägare kan komma att beröras. Vi för en dialog med dem och vi behöver även skriva avtal med dem, säger Karin Holmström, planerings- och exploateringschef, Lilla Edets kommun.


Den totala kostnaden för åtgärder på de tre områden som är aktuella just nu uppskattas till 85 miljoner kronor.


Lilla Edets kommun undersöker möjligheten att under kommande år ansöka om finansiellt bidrag för stabilitetshöjande åtgärder för ytterligare områden.Läs mer om risk för skred på lillaedet.se/skred Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »