Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-29
Senast uppdaterad: 2017-11-29

Åtgärder med anledning av revisorernas granskning av förtroendevaldas arvoden

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun genomfört en granskning av rutiner och hantering av ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar att arvodesrutinerna brister och vid stickprov framkom att felaktiga utbetalningar gjorts.

Med anledning av PwC:s rapport har kommunledningen genomfört en genomlysning och kontroll av utbetalda sammanträdesersättningar till samtliga förtroendevalda som har fasta arvoden, det vill säga ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder och bolag. Genomlysningen avser hela mandatperioden, från 1 januari 2015 till dagens datum.Genomlysningen visar att totalt fem personer har fått felaktigt utbetalda sammanträdesersättningar för uppdrag som ingår i deras fasta arvode. Det sammanlagda beloppet uppgår till 15 380 kronor för hela mandatperioden.Berörda personer är kontaktade och felaktigt utbetalda ersättningar är till viss del redan återbetalade. Resterande skuld regleras under december månad.
Kommunledningen gör bedömningen att felaktigheterna uppkommit oavsiktligt och genom missförstånd om hur arvodesbestämmelser och arvodesblanketter ska tolkas.Kommunledningen ser dock allvarligt på det inträffade och har inlett ett arbete med översyn av bestämmelserna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Samtidigt förbättras och förtydligas rutiner för arvodesutbetalning och den interna kontrollen skärps. Syftet med detta är att det ska vara lättare att göra rätt än fel.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »