Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-04-23
Senast uppdaterad: 2018-04-24

2017 – ett bra år ekonomiskt för Lilla Edet

Lilla Edet växer och fler väljer att bo i kommunen. Vi befinner oss i en stark utveckling. Tomter säljs, bostäder byggs och invånarantalet växer. Ekonomin under 2017 utvecklades mycket bra och kommunen visade ett plus i budget på 27,7 miljoner kronor.

Årsredovisningen innehåller en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsberättelser. Det ekonomiska resultatet redovisas och det gångna årets verksamhet beskrivs. I årsredovisningen kan du också läsa om hur skattepengarna använts och hur kommunen lyckats med att uppnå de uppsatta målen för verksamheterna.

Positivt ekonomiskt resultat

2017 års bokslut för Lilla Edets kommun visar ett resultat på plus 27,7 miljoner kronor (mkr) vilket är 19,4 mkr bättre än budgeterat och 42,6 mkr bättre än föregående år. Vi har i år gjort det bästa ekonomiska resultatet någon­sin i Lilla Edets kommun. Det tillsammans med ett arbete för en ekonomi i balans på lång sikt och en balanserad tillväxt ger goda förutsättningar att möta framtida utma­ningar.

 

De största anledningarna till överskottet är intäkter från Migrationsverket om 11 mkr, intäkter via tomtförsäljning i exploateringsverksamheten på 7,5 mkr samt högre skatteintäkter och statsbidrag på 10,7 mkr.

Kommunen stärker soliditeten

I kommunkoncernen ingår, förutom kommunen, även AB EdetHus, fjärrvärmebolaget LEFAB samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). För koncernen totalt uppgår resultatet 2017 till 30,4 mkr.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäk­ter. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme. Ekonomichef i Lilla Edets kommun, Jörgen Karlsson:

 

— 2017 års ekonomiska resultat innebär att kommunen ökar soliditeten med 4,2 procentenheter jämfört med 2016. Det stärker oss inför framtiden.

Utveckling kräver investeringar

Lilla Edets kommun är inne i ett skede med hög befolkningsutveckling. Det är glädjande, men innebär också utmaningar i form av ökade kostnader för fler antal anställda, investeringar i infrastruktur och i kommunens service samt i lokaler för våra verksamheter. Kommunkoncernen investerade 151,8 mkr 2017, jämfört med 99,3 mkr 2016. Jörgen Karlsson berättar:

 

— Under året har AB EdetHus bland annat investerat i en ny stor industribyggnad på Götaslätten samt påbörjat bygget av ett nytt LSS-boende på Ström.

 

Ta del av årsredovisningen 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »