Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för  samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna, politiker och tjänstemän i Lilla Edets kommun.

Pensionärsrådet är en referensgrupp för de frågor som berör pensionärernas situation i kommunen och ska verka för att deras frågor beaktas av nämnder och förvaltningar.Syftet med rådet är att:
  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
I Lilla Edets kommun är pensionärsrådet organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. Enligt reglementet kan riksorganisation för pensionärer som bedriver verksamhet inom kommunen vara representerade i rådet, efter beslut i omsorgsnämnden. Vice ordförande utses bland företrädarna från pensionärsorganisationerna. Pensionärsorganisationerna har rätt till nio ordinarie ledamöter och fem ersättare, samt  två ledamöter och två ersättare från omsorgsnämnden. Representanter för riksorganisationerna är Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPF). Pensionärsrådet har rätt att kalla förtroendevalda och tjänstemän. Rådet sammanträder minst sex gånger per år.

Rådet har en beredningsgrupp, bestående av en representant från PRO och en från SPF, rådets ordförande och nämndsamordnare samt socialchef. Deras uppgift är att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.
Efter varje sammanträde skrivs protokoll som justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skickas därefter ut till pensionärsrådets ledamöter samt pensionärsorganisationerna.   

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet

Senast uppdaterad: 2019-11-25
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Administrativa avdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »