Lilla Edets kommun - startsida

Hur fungerar en kommun?

Lilla Edets kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

Kommunen styrs av politiker, även kallat förtroendevalda, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.
 

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Lilla Edets kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen. Lilla Edets kommun har dessutom tre nämnder, som ansvarar för de olika verksamheterna. Det dagliga arbetet utförs av de cirka 1000 anställda inom Lilla Edets kommun. Kommunen är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.
 

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
Senast uppdaterad: 2021-01-22
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »