Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar om förskola och skola

Klicka på + för att läsa svaret

Alla, både barn och vuxna, som känner sig sjuka ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och andra aktiviteter.

För att begränsa smittspridningen är det viktigt att ta del av Folkhälsomyndighetens information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning.


Det finns olika rekommendationer för testning i olika regioner. Gå in på 1177.se och välj din region för att läsa mer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 6 års ålder och uppåt med symtom på covid-19 gör ett test. Om barn får symtom som är snabbt övergående behöver de inte ta ett test för covid-19. Till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra. Däremot bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att hen inte blir sjuk. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter. Om det finns en känd annan orsak till symtomen, till exempel allergi eller astma, behöver man inte heller testa sitt barn för covid-19.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se/covid-19-prov för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19 i vår region (barn i förskoleålder testas sällan).

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1-6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du i en tabell se om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symptom på covid-19.


För minskad risk för smittspridning av Covid-19 ber vi dig att hämta och lämna ditt barn i tamburen/hallen och att inte gå in på avdelningen. Detta gäller även syskon som är med vid hämtning och lämning. I förskolan får bara en vårdnadshavare åt gången komma in i tamburen/hallen. Är det redan någon i hallen, ber vi dig vänta på din tur utanför.

Är du inte helt frisk, så ska du inte gå in i lokalerna alls. Ring till pedagogerna på ditt barns avdelning när du är på väg, så ser de till att hämtning och lämning kan ske utomhus istället. Allt för att vi alla ska hålla oss friska!


Följ sjukvårdens instruktioner på 1177.se. Sjuka vårdnadshavare får inte komma in i förskolor och skolor. Om de ska hämta och lämna barn ska de ringa och komma överens med personalen om hur barnen kan hämtas/lämnas.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 är huvudregeln att barnet inte vistas på skolan eller förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.


Om ditt barn är friskt kan det vara på förskolan. Alla barn från förskoleklass till och med klass 9 ska gå i skolan om de är friska och stanna hemma om de är sjuka. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta.


Om ditt barn konstateras vara smittat med Covid-19 ska du snabbt informera skolan/förskolan om det.

Vi önskar informationen för att avgöra hur vi ska informera medarbetare och vårdnadshavare. Vi behöver också kunna planera vår verksamhet. Vi får inte fråga vårdnadshavare till ett barn som är hemma sjukt vilken sjukdom barnet har. Däremot får vi be er att berätta för oss om barnet har covid-19.

Covid-19 räknas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därför gäller särskilda regler för hur den som är smittad av covid-19 ska göra. Till exempel måste man medverka vid smittspårning.

Om testet visar att man har Covid-19 kan återgång till skola och förskola ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.


Vid konstaterad smitta arbetar förskolan/skolan enligt Smittskydd Västra Götalands handlingsplan för förskolor och skolor. Handlingsplanen hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats.

Om en förskola/skola får information om att en person med konstaterad smitta varit i verksamheten och det är ett enstaka fall, så ska förskolan/skolan kartlägga vilka personer på enheten som den smittade personen varit i närkontakt med, både barn och vuxna. De som varit i närkontakt med den smittade blir då skyndsamt kontaktade av förskolan/skolan. Vid enstaka fall informeras inte allmänt om situationen - detta är på direkt uppmaning av Smittskydd Västra Götaland.

Om en förskola/skola får information om att det är flera personer som är konstaterat smittade på enheten, så kontaktas Smittskydd Västra Götaland för samverkan kring hur situationen ska hanteras. När flera personer är sjuka ska rektor informera vårdnadshavare i förskolan/skolan.

Vårdnadshavare till barn/elever som har varit i närkontakt med de sjuka får ett brev från Smittskydd Västra Götaland om vilka restriktioner som gäller för deras barn.

Vårdnadshavare vars barn inte går i de berörda klasserna/avdelningarna får endast information om att personer på skolan/förskolan är konstaterat sjuka i covid-19.

Om symptomen har börjat mer än 24 timmar efter att den som är sjuk har varit på förskolan eller skolan ska vi inte informera, enligt Smittskydds handlingsplan. Det betyder till exempel att om en person får symptom på söndagen ska rektor inte informera på måndagen. Orsaken är att då är risken liten för att den som är sjuk ska hunnit smitta och att vi måste respektera den sjuke personens integritet.


Grundskoleelever har skolplikt och ska vara i skolan så länge de inte har förkylningssymptom.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 är huvudregeln att barnet inte vistas på skolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.


Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga.

I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset.

Vi placerar ut handsprit i verksamheterna, efter bedömning av var det behövs.


Barn som är sjuka ska inte vara i förskola eller skolan, oberoende av vilken sjukdom de har. Förskolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om barnet blir sjukt. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Vid allergi krävs ett intyg från vårdcentralen som lämnas till förskolan. Det är personalen på förskolan som bedömer barnets allmäntillstånd, dvs om barnet är tillräckligt frisk för att vara i verksamhet eller inte.


Efter två symptomfria dagar. Det gör inget om barnet fortfarande har torrhosta så länge hen varit symptomfri i övrigt i minst två dagar. Det är viktigt att tänka på att barnet måste följa de generella rekommendationerna när hen kommer tillbaka för att minska smittspridning i samhället. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur länge man ska stanna hemma.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 är huvudregeln att barnet inte vistas på skolan eller förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Om test visar att man har Covid-19 kan återgång till skola och förskola ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.


Distansundervisning i förebyggande syfte, för att minska trängsel och smittspridning, har tagits bort genom beslut av Regeringen. Från och med 10 augusti 2021 kan endast bli aktuellt i årskurs 7-9 och då krävs en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. På individnivå är det tillåtet med distansundervisning, vilket i så fall avgörs av rektor.


Om många medarbetare på en förskola är sjuka försöker vi hitta vikarier eller flytta om personal. I värsta fall kan vi behöva stänga en förskoleavdelning för att vi har för lite personal. Vi kan också stänga en avdelning eller förskola om Smittskydd Västra Götaland rekommenderar det.

Vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken och inte kan stanna hemma med sina barn kan få barnomsorg. I så fall ska vårdnadshavaren kontakta rektor.


Smittspridningen för coronaviruset inom skolan och förskolan är liten, men den som sker är främst mellan vuxna. Därför är det viktigt att vi är noga med att hålla avstånd när vi vuxna samverkar, till exempel i föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi kommer inte att hålla några traditionella föräldramöten i höst utan hittar i stället andra lösningar.


Utvecklingssamtalen kommer vi i viss utsträckning att genomföra digitalt.


Vi kommer inte att ha några resor, till exempel studiebesök, i skolans regi.


Vi har lektioner utomhus när det är möjligt.


Om ditt barn eller du själv är särskilt känslig för smitta bör du kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. I enstaka fall kan skolan utforma särskilda lösningar så att barnet kan ta del av utbildningen även om hen inte kan vara i skolan. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Kontakta skolan.


Lilla Edets kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi inga förväntningar på obligatorisk karantän efter resa. Men den som är sjuk eller känner förkylningssymptom ska självklart stanna hemma.


I Lilla Edets kommuns riktlinjer står det att om barnet inte nyttjat barnomsorgsplatsen under mer än två månader tillbaka i tiden, förloras rätten till barnomsorg och placeringen avslutas. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader. Det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma..


Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.


Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det. Om Folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.


Under våren och hösten introduceras många nya barn och deras vårdnadshavare i förskolan. Stora delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar sker utomhus för att minska smittspridningen. Introduktion av inomhusmiljöer kan ske på olika sätt på olika förskolor. Ett sätt kan vara att barnen får vara med att filma inomhus och filmen visas för vårdnadshavarna.


Vi följer Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Mat och livsmedel är inga smittspridare av coronaviruset, däremot kan måltidssituationen vara känslig om inte anvisningar om avstånd och handtvätt följs. Generellt gäller följande:

• Eleverna/barnen ska tvätta händer före måltid. • Medarbetare ska vara extra noga med handhygien.
• Om det går fortare att medarbetarna serverar maten gör vi så i stället för att eleverna tar själva.
• Salladsbordet är minskat för att slippa köbildning.
• Serveringsbesticken byts oftare än vanligt och ytor desinficeras oftare.
• Fler smörstationer finns. Elever uppmanas att breda smörgåsen vid sin plats.
• Maträtter kan bytas ut till maträtter med färre komponenter som går fortare att ta.

Möjliga anpassningar, varierar utifrån förutsättningar på respektive skola: • Mellanmål kan ätas utomhus.
• Markera avstånd på golvet vid serveringslinjen.
• Möblera om i matsal.
• Gjort ändringar i schemat för att förhindra trängsel och utökat öppettiderna i matsalen under lunch.

Den nya lagen från 1 juli 2020 om särskilda regler för restauranger, gäller inte för skolmatsalar.


Städrutinerna har skärpts med anledning av covid-19. Skolornas lokaler städas dagligen och skärpt städning sker av toaletter, ytor som bordsytor och liknande, dörrhandtag och räcken. Undervisningsmaterial torkas av så ofta som möjligt, gäller till exempel datorer och surfplattor.


Skolskjutsarna går som vanligt. Fordonen städas efter varje tur, där särskild vikt läggs vid att torka av ytor som passagerarna kommer i direktkontakt med. Chauffören sitter väl avgränsad från passagerarna. Syskon eller klasskamrater kan med fördel sitta bredvid varandra.


BRIS, Barnens rätt i samhället har i samarbete med krisinformation.se tagit fram tips på hur du vuxen pratar med barn om coronaviruset. Läs mer på bris.se.


Senast uppdaterad: 2021-08-12
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »