Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen. Länk till webbsändningen finns på lillaedet.se/KF Länk till annan webbplats.
Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Nu kan du som är kommuninvånare i Lilla Edets kommun ställa frågor direkt till politikerna i kommunfullmäktige. Din fråga behöver vi skriftligen tio dagar innan sammanträdet. Ta del av Riktlinjerna för allmänhetens frågestund i sin helhet.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  , kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Kulturhuset Eden. Dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF en vecka innan sammanträdet. Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:
  • Fyllnadsval av kommunalråd
  • Tilläggsbudget 2022
  • Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

  Ja Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Anslag/bevis: Samhällsnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Samhällsnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSamhällsnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-20
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletSektor kommunledning

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-18
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletSektor kommunledning

  Ja Pdf, 2.8 MB.

 • Anslag/bevis: Bildningsnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Bildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganBildningsnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-7
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletSektor kommunledning

  Ja

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-3,15-20
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletSektor kommunledning

  Ja

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer4-14
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletSektor kommunledning

  Ja

 • Anslag/bevis: Bildningsnämnden


  Protokoll från Bildningsnämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganBildningsnämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-8
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 605.9 kB.

 • Anslag/bevis: Socialnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganSocialnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer1-4
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Kungörelse om laga kraft


  Diarienummer: KS2019/73
  Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att anta ”Detaljplan för fastigheten Lillmaden 5”, Lilla Edets kommun.
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § (2010:900).
  Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.
  Detaljplanen har följaktligen vunnit laga kraft 2020-08-07.
  Den som begär ersättning för skador på grund av genomförandet av detaljplanen, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap. måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Information om detaljplanen kan lämnas av Karin Holmström, 0520-65 96 98.
  OrganPlanerings- och exploateringsenheten
  ParagraferPBL 2010:900, 14 kap.
  Anslaget publicerades2020-08-26
  Anslaget tas ned
  2022-08-07

  Ja

 • Anslag/bevis: Kungörelse


  Underrättelse om granskning: Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet.

  Lilla Edets kommun har låtit upprätta ett förslag till Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edets kommun. Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt (PBL 2010:900, SFS 2019:412).

  Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att befintlig fastighet kan delas till två separata fastigheter och befintlig byggrätt för bostadshuset kvarstår. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Granskningstid: 30 mars 2020 – 24 april 2020.

  Förslaget finns tillgängligt på Lilla Edets kommuns webbplats. Förslaget finns också tillgängligt i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Öppettider: måndag kl. 8-17, tisdag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

  Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast 24 april 2020. Synpunkter ska märkas med diarienumret KS 2019/73. Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning, så att det framgår vem som skickat synpunkterna. I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget framgå tydligt.

  Synpunkter skickas in via e-post till kommunen@lillaedet.se. Det går även att skicka brev till: Lilla Edets kommun, Planerings- och exploateringsenheten, 463 80 Lilla Edet.

  Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, inneboende eller ny ägare etc. om handlingarna. Den som inte senast den 24 april 2020 framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

  Information om förslaget kan lämnas av Karin Holmström, 0520-659698.
  OrganPlanerings- och exploateringsenheten
  ParagraferPBL 2010:900, SFS 2019:412
  Anslaget publicerades2020-03-30
  Anslaget tas ned
  2020-04-24

  Ja

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum
  Paragrafer14-19
  Anslaget publicerades
  Anslaget tas ned
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja Pdf, 578.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2020-11-23
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »