Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  2020-01-20, kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF en vecka innan sammanträdet. Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:
  • Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun
  • Förfrågan om försäljning av del av Hanström 3:5
  • Interpellation om otryggheten i kommunen
  • Intepellation om rutiner kring tekniska nämndens beslut om indragen delegation vid rekrytering
  • Intepellation om partistödet

  JaPDF

Kallelse: Förbundsfullmäktige, Göteborgsregionens kommunalförbund


Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige sammanträder tisdag

17 december, kl. 18, Ullevi Restaurang & Konferens, Alliansen 1 & 2, Göteborg, för behandling av följande ärenden:

 

1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen

2. Muntliga föredragningar

3. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige

4. Val av förste vice ordförande i förbundsstyrelsen

5. Val av ersättare i förbundsstyrelsen

6. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för ISGR (Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2020

7. Val av ledamöter och ersättare i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region) 2020

8. Delårsbokslut för GR per augusti 2019

9. Revision av delårsbokslut för GR per augusti 2019

10. Förslag till budget för revision av GR 2020

11. Plan och detaljbudget för GR 2020

12.Fastställande av reviderad förbundsordning för GR

13. Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige

14.Anmälningsärenden från förbundsstyrelsen juni-november 2019

15. Övriga frågor • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-15 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2020-01-15
  Paragrafer1-17
  Anslaget publicerades2020-01-15
  Anslaget tas ned
  2020-02-07
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2020-01-07
  Paragrafer1-21
  Anslaget publicerades2020-01-10
  Anslaget tas ned
  2020-02-03
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Kungörelse: Samråd om detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet


  Kommunstyrelsen har beslutat att ovanstående detaljplan ska samrådas enligt (PBL 2010:900, SFS 2019:412).

  Detaljplanen har tagits fram av planerings- och exploateringsenheten daterad 2019-11-19. Aktuellt planområde ligger i centrala Lilla Edet och omfattar ca 770 kvm. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av befintlig bostadsfastighet. Samrådstiden är 2019-12-16 – 2020-01-24.

  Efter samrådet kommer eventuella synpunkter sammanfattas och
  kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter kommer detaljplanen
  finnas tillgänglig för granskning av eventuella justeringar innan detaljplanen antas.

  Förslaget finns tillgängligt i Medborgarservice i Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet samt på kommunens webbplats, www.lillaedet.se

  Synpunkter på detaljplanen skickas skriftligen till:
  kommunen@lillaedet.se

  eller

  Lilla Edets kommun
  Planerings- och exploateringsenheten
  463 80 Lilla Edet

  Senast den 24 januari 2020 ska synpunkterna ha kommit in. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

  Kontakt och för information:
  Andreas Thorstensson, mark- och exploateringsingenjör
  Andreas.thorstensson@lillaedet.se, 0520 - 65 95 18

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-06-20
  Paragrafer189 - 201
  Anslaget publicerades2019-06-24
  Anslaget tas ned
  2019-07-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-27 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-05-27
  Paragrafer44-58
  Anslaget publicerades2019-06-07
  Anslaget tas ned
  2019-06-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2019-12-06
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »