Servicedeklarationer

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd då vårt formulär för synpunkter.

Individ- och familjeomsorgen

Vård och omsorg

Funktionsstöd

Utbildning och barnomsorg

Bygga, bo och miljö

Trafik och infrastruktur

Allmänna

Inom individ- och familjeomsorgen finns olika öppenvårdsinsatser som riktar sig till personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Här erbjuds enskilda stöd- och motivationsinsatser eller gruppverksamhet, utifrån den enskildes behov. En anhörig kan få stödjande insatser även om den person som har beroendeproblem inte har några egna insatser från socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid din motivation och önskan om förändring.

Vi erbjuder följande biståndsinsatser:

 • motiverande samtal
 • återfallsprevention
 • missbruksbehandling i grupp eller enskilt.

En viktig förutsättning för arbetet är att du som söker stöd är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan beroendebehandlaren och den beroende/anhörige är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet på LEVA-huset. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.

Beroendebehandlarna erbjuder även stöd i form av service utan biståndsbedömning. Du som bor i Lilla Edets kommun kan få upp till fem stödsamtal med beroende-
behandlare antingen utifrån eget beroende/riskbruk eller utifrån anhörigstöd. Du har möjlighet att vara anonym och alla samtal sker under sekretess.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Beroendebehandlare arbetar alltid med fokus att stödja dig i din förändringsprocess.
 • Du kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Du kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
 • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Inom individ- och familjeomsorgen finns olika öppenvårdsinsatser som riktar sig till personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Här erbjuds enskilda stöd- och motivationsinsatser eller gruppverksamhet, utifrån den enskildes behov. En anhörig kan få stödjande insatser även om den person som har beroendeproblem inte har några egna insatser från socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid din motivation och önskan om förändring.

Vi erbjuder följande biståndsinsatser:

 • motiverande samtal
 • återfallsprevention
 • missbruksbehandling i grupp eller enskilt.

En viktig förutsättning för arbetet är att du som söker stöd är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan beroendebehandlaren och den beroende/anhörige är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet på LEVA-huset. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.

Beroendebehandlarna erbjuder även stöd i form av service utan biståndsbedömning. Du som bor i Lilla Edets kommun kan få upp till fem stödsamtal med beroende-
behandlare antingen utifrån eget beroende/riskbruk eller utifrån anhörigstöd. Du har möjlighet att vara anonym och alla samtal sker under sekretess.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Beroendebehandlare arbetar alltid med fokus att stödja dig i din förändringsprocess.
 • Du kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Du kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
 • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Arbetsmarknadsenheten (AME) ska utföra och tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för vuxna kommuninvånare som befinner sig utanför arbetsmarknaden, så att de blir anställningsbara och kommer i egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens fokus är att rusta våra deltagare så att de genom arbete/studier kan bli självförsörjande. Vi erbjuder via våra arbetsmarknadshand-
läggare och vår studie- och yrkesvägledare, kartläggande och motiverande samtal,
studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning, möjlighet till arbetsträning/praktik samt jobbsökaraktiviteter.

Du kan komma till oss via:

 • Enheten stöd och försörjning
 • Arbetsförmedlingen

AME har också i uppdrag att ordna med feriearbete för kommunens ungdomar som har gått ut årskurs 1 i gymnasiet.

Verksamheter inom AME där vi har arbetsträningsplatser/praktikplatser:

 • AME Servicetjänst
 • Växthuset på Ström
 • AME Caféservice
 • AME Vaktmästeri

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att du som kommer i kontakt med oss får ett respektfullt bemötande och möts med intresse samt uppmärksamhet från din handläggare/arbetsledare.
 • Att vi erbjuder den insats, utifrån det batteri av insatser som vi har på AME, till dig som vi tror att du är mest behjälpt av.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar i god tid om du får förhinder.
 • Att du följer den handlingsplan/genomförandeplan som vi skrivit tillsammans.
 • Att du gör vad du kan för att bidra till att den tid du är i insats på AME blir så bra som möjligt för dig och dina kollegor i den verksamheten du arbetstränar/praktiserar i.

Inom individ- och familjeomsorgen finns olika öppenvårdsinsatser som riktar sig till personer med beroendeproblem och deras anhöriga. Här erbjuds enskilda stöd- och motivationsinsatser eller gruppverksamhet, utifrån den enskildes behov. En anhörig kan få stödjande insatser även om den person som har beroendeproblem inte har några egna insatser från socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid din motivation och önskan om förändring.

Vi erbjuder följande biståndsinsatser:

 • motiverande samtal
 • återfallsprevention
 • missbruksbehandling i grupp eller enskilt.

En viktig förutsättning för arbetet är att du som söker stöd är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan beroendebehandlaren och den beroende/anhörige är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet på LEVA-huset. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.

Beroendebehandlarna erbjuder även stöd i form av service utan biståndsbedömning. Du som bor i Lilla Edets kommun kan få upp till fem stödsamtal med beroende-
behandlare antingen utifrån eget beroende/riskbruk eller utifrån anhörigstöd. Du har möjlighet att vara anonym och alla samtal sker under sekretess.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Beroendebehandlare arbetar alltid med fokus att stödja dig i din förändringsprocess.
 • Du kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Du kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
 • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Du kan ansöka om boendestöd via mottagningsgruppen. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara av vardagen.

Boendestödet är ett vardagsstöd där den enskilde behöver stöd och hjälp med att klara av sina svårigheter i vardagen, både i och utanför hemmet. Vi jobbar med motivation till förändring och vi kan fungera som stöd i kontakt med till exempel myndigheter och sjukvård.

Ofta är målet att hitta strategier för att klara dessa aktiviteter mer självständigt i framtiden. En viktig förutsättning för arbetet är att du som individ är delaktig och själv önskar en förändring.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Att bli erbjuden individuellt stöd utifrån dina behov.
 • Att erbjudas stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du avbokar din tid om du får förhinder.
 • Att du följer den arbetsplan vi gemensamt kommit fram till.
 • Att du bemöter oss med respekt och inte är märkbart påverkad av alkohol eller droger.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Familjehemsgruppen arbetar med att hitta resurser som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Vi utreder alla som anmäler sitt intresse för att ta uppdrag för att stämma av lämpligheten och vilket barn/vuxen som kan passa era kvalifikationer. När ni fått ett uppdrag utses en särskild familjehemssekreterare som ska stötta er i uppdraget. Om ni får ett uppdrag som familjehem ska ni gå en utbildning. Barnet/den vuxne du jobbar med har en egen socialsekreterare och får stöd från den socialsekreteraren.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att få information om vad olika uppdrag innebär.
 • Att du blir utredd som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.
 • Att du får stöd utifrån vad du behöver med minst en kontakt per månad.
 • Vi närvarar tillsammans med dig i professionella möten som sker runt barnet/den vuxne.
 • Att du får erbjudande om handledning och utbildning.
 • Att du får stöd i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du kan göra dig tillgänglig för samarbete med oss och andra under dagtid.
 • Att du följer uppdrag, vårdplan och genomförandeplan.
 • Att du ser vikten av samarbete med hela nätverket runt barnet, såsom de biologiska föräldrarna, andra anhöriga, socialtjänsten och andra professionella.
 • Att du som är familjehem går grundutbildning och deltar aktivt i handledning.

Familjebehandlarnas uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen. Familjebehandlingens arbete riktar sig till familjer med barn i behov av stöd.

Familjebehandlarnas tar inte över ansvar och skyldigheter från föräldrarna, utan stödet blir en hjälp till självhjälp. Stödet utgår från den enskilda familjens behov och önskemål och grundar sig på en överenskommelse mellan familj, socialsekreterare och familjebehandlare.

En viktig förutsättning för arbetet är att ni som familj är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan familjebehandlare och familj är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras vardagsnära miljö. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Familjebehandling arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med socialsekreterare.

Familjebehandlarna arbetar även med föräldrautbildning, gruppverksamheter för barn samt annan öppenvårdsverksamhet som inte är biståndsbedömd.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Familjebehandlarna arbetar alltid med fokus mot barnens bästa.
 • Ni kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Ni kommer bli erbjuden individuellt stöd utifrån era behov.
 • Vi kommer erbjuda stöd genom beprövade metoder och av professionell och utbildad personal.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Familjerättsgruppens arbete utgår ifrån föräldrabalken, socialtjänstlagen, Barnkonventionen och Socialstyrelsens riktlinjer.

Familjerättsgruppen arbetar med att på olika sätt stötta och utreda tvister mellan föräldrar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vi fastställer faderskap. Vi utreder möjligheten att få adoptera. Vi utreder också personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi kan inte besluta hur ditt barn ska ha kontakt med sina föräldrar, det gör ni som föräldrar eller Tingsrätten.

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller din familj för någon utan att ni samtycker till det. Vi hämtar ofta in uppgifter om er situation från andra professionella som skolpersonal, vårdpersonal och andra som möter ditt barn. Detta för att få en tydligare bild av hela er situation. Vi pratar alltid med ditt barn om hur hen upplever sin situation.

Om oron för ditt barn eller ungdom är stor, är vi skyldiga att göra en anmälan till socialtjänstens enhet Barn och familj.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Ett respektfullt bemötande.
 • Råd och stöd i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoption.
 • Att ni erbjuds samarbetssamtal inom två veckor.
 • Ditt barns behov är alltid i fokus.
 • Ditt barns synpunkter tas alltid i beaktande utifrån ålder och mognad.
 • Information om utredning om vårdnad, boende och umgänge på sådant sätt så att du förstår vad en utredning innebär.
 • Information om utredning om adoption på ett sätt att du förstår.
 • Vi förhåller oss opartiska i de vuxnas tvist men strävar efter att tydliggöra hur barnet kan uppleva den.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du strävar efter samarbete för ditt barns bästa.
 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet även om du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga hälsorelaterade problem. Du kan få stöd med omsorgsinsatser så som personlig vård, serviceinsatser som exempelvis hushållssysslor, städning och handling samt trygghetslarm.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att all personal bär synlig legitimation.
 • Att du får en kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och önskemål.
 • Att personalen arbetar stödjande och motiverande för att du ska kunna bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • Att vi strävar efter att komma på avtalad tid och höra av oss de gånger det inte är möjligt.
 • Att du eller din företrädare får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, personuppgifter, vanor och önskemål i en levnadsberättelse.
 • En genomförandeplan upprättas mellan dig och personalen. Där har du möjlighet att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år. Detta gäller ej vid trygghetslarm och serviceinsatser.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och med värdighet. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd som du får.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • Du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem för att vi ska kunna ge stöd och hjälp på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara att möblera om eller ta emot hjälpmedel.
 • Du behöver se till att det finns städutrustning för att utföra de insatser som du beviljats.
 • Du meddelar oss om du inte är hemma eller har annat förhinder när vi ska vara hos dig.
 • Du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.

Barn och familj-enhetens uppdrag är att verka för att alla barn och unga, som vi kommer i kontakt med, får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Vidare är vårt uppdrag att möjliggöra att alla barn och unga har ett tryggt hem och vuxna runt sig som kan tillgodose deras behov. Ibland behöver barn, unga och deras föräldrar stöd och då kan vi utforma stödet tillsammans.

Vi som arbetar på enheten Barn och familj är utbildade att möta personer i svåra situationer samt för att möta och samtala med barn om deras situation. Vi har tillsammans en bred och lång erfarenhet och kompetens. Vi sätter barnets bästa i fokus och utgår från deras vardag.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Du kan göra en ansökan själv. Någon annan kan göra en anmälan om oro för ditt barn. Då tar vi kontakt med dig. Vill du ansöka eller anmäla så vänder du dig till vår Mottagningsgrupp.

Efter en ansökan gör vi alltid en utredning för att ta reda på vilka behov ditt barn och du som förälder har. Om det är till ditt barns bästa erbjuder vi det du/ni ansöker om.

En anmälan kan leda till en utredning om oron finns kvar efter att Mottagningsgruppen mött barn och föräldrar. En utredning görs för att ni ska få rätt hjälp. Den får ta max fyra månader. En utredning avslutas alltid med ett förslag till insats om vi bedömer att ditt barn eller du/ni behöver det.

Under en utredning vill vi alltid träffa och prata med ditt barn så många gånger som behövs för att barnet ska känna sig trygg med att berätta för oss hur hen upplever sin vardag.

Vid misstanke om våld utreder vi alltid barnets situation.

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta om dig eller din familj för någon utan att ni samtycker till det. Vi hämtar ofta in uppgifter om er situation från andra professionella som skolpersonal, vårdpersonal och andra som möter er. Detta för att få en tydligare bild av hela er situation. Om oron för ditt barn eller ungdom är stor, kan vi hämta uppgifter från professionella utan samtycke. Allt vi får reda på om er situation berättar vi för er och ni får en möjlighet att lämna er åsikt om det.

Vi eftersträvar att ha ett bra samarbete med er och viktiga personer i ert nätverk och tror att de bästa lösningarna kommer vi fram till tillsammans.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att ditt barn är i centrum.
 • Att vi bemöter dig och ditt barn med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att vi för en öppen och transparent dialog.
 • Att vi erbjuder stöd snabbt.
 • Att du ska veta hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska få kontakt och att en planering för hur utredningen ska gå till är gjord inom två veckor.
 • Att du ska få besked/beslut inom fyra månader.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du sätter ditt barns behov i centrum.
 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill ha dina möten.
 • Att du hjälper ditt barn att få bra möten med oss.

Vuxengruppens uppdrag är att stötta människor som har problematik utifrån:

 • missbruk / beroendeproblematik
 • psykisk ohälsa
 • våld i nära relationer.

Vi som arbetar i vuxengruppen är utbildade för att möta människor i svåra situationer och samtala om detta. Vi har olika utbildningar och bakgrund. Vårt mål är att individen ska bli bemött med respekt och uppleva sig lyssnad på.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Antingen gör du själv en ansökan eller så är det någon annan som anmäler oro för dig, och då tar vi kontakt med dig. Vill du ansöka eller anmäla så vänder du dig till vår Mottagningsgrupp.

Efter en ansökan utreder vi alltid för att ta reda på vilka behov du har. En anmälan kan leda till en utredning om oron kvarstår efter att Mottagningsgruppen mött dig. Detta görs för att du ska få rätt hjälp. Under en utredning vill vi alltid träffa och prata med dig så många gånger som behövs för att inhämta tillräcklig information för att bedriva utredningen.

Visste du att…

 • Vi har tystnadsplikt.
 • För att försöka få en samlad bild kring hur vi och andra professionella kan erbjuda dig stöd försöker vi, med ditt godkännande, samordna stödet.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att du får information om hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska få besked/beslut inom fyra månader.
 • Att du ska känna dig lyssnad på
 • Att utredning görs på ett rättssäkert sätt.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill att vi lägger upp dina möten.
 • Att du talar om för oss vad du inte är nöjd med.

Mottagningsgruppens uppdrag är att ta emot anmälningar och ansökningar från privatpersoner och verksamheter. Mottagningsgruppen erbjuder även information och vägledning till myndigheter och allmänheten.

Du kan själv ta kontakt med oss gällande frågor som berör dig själv i din livssituation, eller om du vill ha rådgivning eller vägledning. Du har som privatperson möjlighet att vara anonym när du gör en anmälan.

Vi som arbetar i mottagningsgruppen är utbildade för att möta människor i svåra situationer och samtala om detta. Vi har olika utbildningar och bakgrund. Vårt mål är att individen ska bli bemött med respekt och uppleva sig lyssnad på.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Antingen gör du själv en ansökan eller så är det någon annan som anmäler oro för dig eller ditt barn, och då tar vi kontakt med er.

När mottagningsgruppen tar emot en anmälan gällande barn har vi en skyldighet att genomföra en förhandsbedömning inom 14 dagar, för att se om en utredning behöver inledas. Vid ansökningar gällande stöd som rör barn inleds alltid utredning. Där det finns en misstanke om att barn kan ha utsatts för våld eller bevittnat våld har socialtjänsten alltid en skyldighet att inleda utredning.

När mottagningsgruppen tar emot en anmälan eller ansökan gällande vuxna vill vi alltid träffa dig för att höra lite mer om din situation. Detta görs skyndsamt.
Om du eller ditt barn är i behov av tolk ordnar vi detta.

Visste du att…

 • Vi har tystnadsplikt.
 • Vi har en hög tillgänglighet. Under kontorets öppettider ska du snabbt få kontakt med en socialsekreterare i mottagningsgruppen.
 • Du kan ta kontakt med mottagningsgruppen via telefon, e-post, brev eller genom ett personligt besök.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att du ska kunna känna dig trygg.
 • Att du får information om hur du får kontakt med din handläggare.
 • Att du ska känna dig lyssnad på
 • Att förhandsbedömningen görs på ett rättssäkert sätt.
 • Att du får snabb återkoppling gällande dina frågor.
 • Att vi har en bred kompetens gällande socialtjänstens olika områden.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar om du får förhinder.
 • Att du berättar för oss hur du vill att vi lägger upp dina möten.
 • Att du talar om för oss vad du inte är nöjd med.

Socialsekreterare inom stöd och försörjning arbetar med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och stötta personer till en egen försörjning. Vårt arbete utgår ifrån socialtjänstlagen. Vi utreder och handlägger även dödsboanmälan, bistånd till begravningskostnader samt bistånd i form av förmedling.

Fokus är att hjälpa och stötta individen att bli självförsörjande, ekonomiskt bistånd är avsett att vara en tillfällig hjälp. Vi ska ge information och hjälp på vägen till egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som utreds och betalas ut av socialtjänsten. För att få rätt till bistånd måste du göra allt du kan för att bidra till din försörjning, detta görs upp i en arbetsplan tillsammans med din socialsekreterare. Du måste följa din arbetsplan för att få rätt till bistånd, om du inte följer arbetsplanen kan du få avslag på din ansökan.

Du ansöker månadsvis och bistånd beviljas vanligtvis för en månad i taget. Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och få din ansökan prövad. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Med beslut om avslag skickas alltid med en hänvisning om hur du överklagar, behöver du hjälp med överklagan vänder du dig till din socialsekreterare.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att du som kommer i kontakt med oss får ett respektfullt bemötande och möts med intresse samt uppmärksamhet från din handläggare.
 • Att du kan nå en handläggare på vår telefontid.
 • Att du efter att ha lämnat in en komplett ansökan får ett beslut inom sju dagar.
 • Vid nybesök får du en besökstid inom två veckor efter att du har lämnat in en komplett ansökan.
 • Om du får avslag på din ansökan får du information om hur man överklagar.
 • Att barns livssituation alltid kommer att beaktas särskilt.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du bidrar till utredning genom att lämna alla nödvändiga uppgifter.
 • Att du följer uppgjord planering eller andra överenskommelser.
 • Att du kommer på bokade tider eller ombokar i god tid om du får förhinder.
 • Att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du anmäler eventuella
  ändringar.

I särskilt boende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Som hyresgäst i särskilt boende står du själv för hyreskontrakt som skrivs med kommunen. Du betalar en avgift för kost, omvårdnad och hyra. Du möblerar din lägenhet själv, förutom säng och madrass som finns på boendet.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att när du flyttar till något av våra särskilda boenden utses en kontaktperson till dig.
 • Att du tillsammans med en eventuell anhörig bjuds in till ett välkomstsamtal med din kontaktperson på boendet, där du kan uttrycka dina önskemål.
 • Att du eller din företrädare får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, personuppgifter, vanor och önskemål i en levnadsberättelse.
 • Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig, där ditt behov av stöd beskrivs. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och med värdighet. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter som erbjuds.
 • Att vi utreder alla synpunkter och klagomål - de är en viktig del av vårt förbättringsarbete.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Du förfogar över din lägenhet vad gäller möblering och dylikt, men din lägenhet är även vår arbetsplats. Det kan därför innebära att det ibland krävs viss anpassning för att kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt.
 • Att du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.
 • Om du har några synpunkter eller klagomål vill vi att du lämnar dem till oss, se nedan hur du gör.

Integrationscentrum har som uppdrag att underlätta för nyanlända personer att etableras i kommunen.

Integrationscentrum är en lokal mötesplats och ett infotorg där vi ger stöd och vägledning i etablerings- och integrationsfrågor till dig som är nyanländ eller asylsökande. Du kan nå oss via ett personligt besök, telefon, e-post, brev och Facebook.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att vi bemöter dig på ett positivt sätt och med respekt.
 • Att vi frågar dig om dina erfarenheter och vad du tänker om din framtid i Sverige så att vi kan stötta dig utifrån dina behov.
 • Att vi har medarbetare som kan tala olika språk.
 • Att vi har tystnadsplikt.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du bemöter oss på ett trevligt och respektfullt sätt.
 • Att du kommer när du har en bokad tid eller meddelar oss om du inte kan komma.
 • Att du berättar för oss om du har svårigheter som du inte kan lösa på egen hand – eller om du mår dåligt.

Bygglovsenheten handlägger och prövar lov och förhandsbesked samt bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vi ger upplysningar, information och råd inför din ansökan eller anmälan.

Vårt mål är att enkelt och effektivt handlägga ditt ärende på ett rättssäkert sätt. Vi vill att du ska uppleva god tillgänglighet och ett gott bemötande av oss. Du kan komma i kontakt med oss genom ett personligt möte eller via telefon, vårt kontaktformulär, e-post och brev.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Vi finns här för din skull och du kan ställa dina frågor till oss dygnet runt via vårt kontaktformulär på kommunens webbplats, lillaedet.se/bygglov. Vi svarar dig inom tre arbetsdagar.
 • Söker du bygglov eller gör en anmälan meddelar vi dig inom tre veckor om ditt ärende är komplett och när du kan förvänta dig få beslut från oss.
 • Om din ansökan eller anmälan saknar underlag för vår prövning kommer vi att meddela dig om vilka uppgifter eller handlingar som du måste skicka in och när dessa ska ha inkommit till bygglovsenheten. Inkommer inga kompletteringar och vi inte har hört något från dig avvisar vi ansökan eller anmälan och debiterar dig en tredjedel av kostnaden för prövningen.
 • Om vi ser att det inte finns förutsättningar för oss att fatta ett positivt beslut för dig kommunicerar vi det innan beslutet tas. På så sätt får du alltid möjlighet att ändra din ansökan eller lämna dina synpunkter på vår bedömning.
 • Om vi inte lyckas ge dig ett beslut inom den tid vi lovat, kommer vi att reducera avgiften för prövningen.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du efter att ha lämnat in en ansökan eller anmälan till oss är tillgänglig via de kontaktuppgifter du har angett i ansökan eller anmälan, samt att du meddelar oss om dina kontaktuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår hos oss.
 • Att du uppger sanningsenliga uppgifter i din ansökan eller anmälan.
 • Att du tar ansvar för att komplettera din ansökan eller anmälan enligt vårt föreläggande och tar ansvar för att ta reda på den information du saknar.
 • Att du tar kontakt med oss om det är något kring din ansökan eller anmälan som du inte förstår.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Lilla Edets kommun anlitar entreprenörer som utför vinterväghållningen på uppdrag av kommunen.

Snöröjning ska normalt påbörjas först efter det att snöfallet upphört och utförs i möjligaste mån under sena kvällar, nätter och tidiga mornar för att vägarna ska vara så farbara som möjligt när det är dags för dig som kommuninvånare att bege dig till jobb eller skola på morgonen. Rådande väderförhållande och prognos avgör beslut om när en insats ska starta.

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras brandstationen, genomfartsgator, busstorget i Lilla Edet samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

Halkbekämpningen sker i första hand med isgrus och utförs när behov uppstår. På vissa platser används ibland även salt.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Snöröjningen påbörjas när snödjupet är cirka 4 cm på gång- och cykelvägar samt övriga prioriterade vägar och vid cirka 6 cm på gator och ytor för övrig fordonstrafik.
 • Förebyggande halkbekämpning.
 • Vår målsättning är att morgontrafiken ska kunna löpa så smidigt som möjligt varje morgon.
 • Vi värnar om din privata egendom och arbetar varsamt för att inga skador ska uppstå på till exempel häck, staket eller brevlådor.
 • Att du får ett bra och trevligt bemötande när du kontaktar oss.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du inte blockerar vägen eller trottoaren så att plogbilen kan ta sig fram. Undvik att parkera på gatumark vid snöröjning.
 • Att du skottar undan snö från din egen tomt och utfart utan att snö hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Att du placerar brevlåda och sopkärl innanför eller på din tomtgräns.
 • Att du markerar ut låga buskar eller andra hinder nära din tomtgräns som är svåra att se när snödjupet ökar.
 • Att du klipper och ansar dina träd och buskar så att inte grenar hänger ut över gång-, cykel- eller körbanor. Detta kan hindra snöröjarna så att de inte kan utföra sin uppgift och också försämra gatubelysningen samt skymma trafikskyltar.
 • Att du har överseende med att kommunen inte kan undvika att lägga en snövall framför din utfart.
 • Att du har överseende med att vi prioriterar större trafikleder samt gång- och cykelvägar och att vi kommer till din gata så snart vi kan.

Glöm inte bort rasrisk från taket

Fastighetsägaren är skyldig att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner. Kom ihåg att alltid arbeta med säkerhetslina och varningsskyltar.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

Beroende på vilket individuellt stöd som du behöver finns olika former av boenden.

Gruppbostad avser bostäder för personer med omfattande behov av individuellt stöd och service alla tider på dygnet. Här finns tillgång till gemensamhetsutrymmen och möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter.

Servicebostad avser ett boende för personer som inte har samma omfattande behov av stöd och service. Här finns också möjlighet till individuellt stöd alla tider på dygnet och det finns även möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Ett välkomstsamtal med din stödperson inför inflyttning, där du kan uttrycka dina önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Ett planeringssamtal när du flyttat in, där du får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, vanor och önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Att en skriftlig överenskommelse mellan dig och personalen upprättas, en så kallad genomförandeplan. Du är delaktig i planeringen av det stöd du har behov av, till exempel hur och när stödet ska ges. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och att personalen är lyhörd inför dina särskilda behov. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter som erbjuds.
 • Vi strävar efter att kommunicera med dig på det sätt som passar dig bäst, till exempel med bildstöd.
 • Vi arbetar med bemötandestrategier för att ge struktur, tydlighet och förutsägbarhet i insatserna.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.
 • Att du tar emot stödet som vi tillsammans har kommit överens om.
 • Du medverkar då anpassningar behöver göras i din lägenhet för att vi ska kunna ge stöd och hjälp på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara att möblera om eller ta emot hjälpmedel.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för vuxna personer med stora och varaktiga funktions­nedsättningar. Här erbjuds meningsfull sysselsättning med arbetsuppgifter anpassade utifrån individuella behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Ett välkomstsamtal med din stödperson inför start, där du kan uttrycka dina önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Ett planeringssamtal när du börjat hos oss, där du får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, vanor och önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Att en skriftlig överenskommelse mellan dig och personalen upprättas, en så kallad genomförandeplan. Du är delaktig i planeringen av det stöd du har behov av, till exempel hur och när stödet ska ges. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och att personalen är lyhörd inför dina särskilda behov. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter som erbjuds.
 • Du får habiliteringsersättning vid närvaro på arbetet.
 • Vi strävar efter att kommunicera med dig på det sätt som passar dig bäst, till exempel med bildstöd.
 • Vi arbetar med bemötandestrategier för att ge struktur, tydlighet och förutsägbarhet i insatserna.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.
 • Att du tar emot stödet som vi tillsammans har kommit överens om.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

Korttidsboende erbjuder personer med funktionsnedsättning att få miljöombyte, nya upplevelser utanför hemmet och stimulans i den personliga utvecklingen. Det är även en möjlighet för föräldrarna att få avlastning.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Ett välkomstsamtal med din stödperson inför din första vistelse hos oss, där du kan uttrycka dina önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Ett planeringssamtal vid din första vistelse, där du får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, vanor och önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Att en skriftlig överenskommelse mellan dig och personalen upprättas, en så kallad genomförandeplan. Du är delaktig i planeringen av det stöd du har behov av, till exempel hur och när stödet ska ges. Genomförandeplanen utgår ifrån dina förmågor, resurser och intressen och uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
 • Att vi i möjligaste mån tillmötesgår önskemål om när korttidsvistelsen ska ske.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och att personalen är lyhörd inför dina särskilda behov. Du ska känna trygghet och meningsfullhet i det stöd och de aktiviteter som erbjuds.
 • Du får habiliteringsersättning vid närvaro på arbetet.
 • Vi strävar efter att kommunicera med dig på det sätt som passar dig bäst, till exempel med bildstöd.
 • Vi arbetar med bemötandestrategier för att ge struktur, tydlighet och förutsägbarhet i insatserna.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du eller din företrädare deltar aktivt i upprättandet av genomförandeplanen och är fortsatt delaktig utifrån det som överenskommits.
 • Att du tar emot stödet som vi tillsammans har kommit överens om.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett antal personer — så kallade personliga assistenter. Den personliga assistansen ska vara utformad så den stärker möjligheten att leva ett självständigt och oberoende liv.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Att du är delaktig i att välja vilka personliga assistenter som anställs, framför allt vad gäller ordinarie personal.
 • Ett planeringssamtal där du får möjlighet att berätta mer om vem du är, om viktiga händelser, vanor och önskemål. Du har möjlighet att ta med dig en anhörig eller god man vid samtalet om du vill.
 • Att du är delaktig i planeringen av det stöd du har behov av, till exempel hur och när stödet ska ges.
 • Att du ges möjlighet att tillsammans med personalen upprätta en genomförandeplan som uppdateras vid förändrat behov och/eller två gånger per år.
 • Att du i möte med personalen ska bli positivt bemött och att personalen är lyhörd inför dina särskilda behov.
 • Vi strävar efter att kommunicera med dig på det sätt som passar dig bäst, till exempel med bildstöd.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du eller din företrädare deltar aktivt i planerandet av dina insatser.
 • Du medverkar då anpassningar behöver göras i ditt hem för att vi ska kunna ge stöd och hjälp på ett säkert sätt. Det kan till exempel vara att möblera om eller ta emot hjälpmedel.
 •  

Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år. Verksamheten regleras främst av Skollagen och Läroplanen för förskolan. I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor samt den Öppna förskolan. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet i en stimulerande och lustfylld miljö där nyfikenhet, lek och lärande står i fokus. Vi använder såväl inom- som utomhusmiljön som arenor för lärande.
 • Vi utgår från varje barns behov och förutsättningar, men drar fördel av att vara en grupp när vi arbetar med att utveckla sociala förmågor och stöttar barnen i deras identitetsutveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa förtroende, tillit och en trygg atmosfär.
 • På våra förskolor arbetar utbildade pedagoger med en gemensam kunskapssyn och ett professionellt förhållningssätt. Planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation är en naturlig del av kvalitetsarbetet.
 • Vi känner tilltro till barnens förmågor och gör dem delaktiga.
 • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig. Tillsammans skapar vi en god pedagogisk verksamhet och en väl fungerande omsorg om ditt barn.
 • Vi arbetar aktivt med att förbereda barnen inför skolstart.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Vi förväntar oss att du tar del av information, gör dig delaktig i och intresserar dig för förskolans verksamhet så att vi tillsammans kan skapa en god dialog.
 • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar avvikelser från det normala, tillexempel ändrad schematid, sjukdom eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till.

Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamhet för kommunens barn i åldrarna 6-16 år. För anpassad grundskola gäller åldrarna 7-16 år då anpassad grundskola inte har förskoleklass. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen. Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9.

Bildningsnämnden ansvarar även för skolverksamhet för de elever som tillhör den anpassade grundskolas målgrupp. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundsärskolan. Lilla Edets kommun har en anpassad grundskola där även träningsskola bedrivs. Den anpassade grundskolan är lokaliserad på Tingbergsskolan.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet med ett professionellt bemötande och agerande med kunskap och utveckling i fokus.
 • Anpassat till elevernas ålder arbetar vi med att utveckla deras sociala förmågor. Vi lägger också stor vikt vid värdegrundsfrågor och delaktighet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för alla att känna tillit och uppleva trygghet och studiero i skolan.
 • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig.
 • Vi arbetar aktivt med elevernas lärande och med att förbereda eleverna inför sina gymnasiestudier.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar om ditt barn är sjukt eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till.
 • Vi förväntar oss att du gör dig delaktig i och intresserar dig för skolans verksamhet så att vi tillsammans kan skapa en god dialog.

AktivitetsCentrum är en öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen i Lilla Edets kommun. AktivitetsCentrum riktar sig till dig som är över 18 år och som vill vara en del av vår gemenskap, skapa en meningsfull vardag och bryta isolering.

Här har du möjlighet att umgås med andra och delta i det som är meningsfullt för dig. Du kan också använda och utveckla dina förmågor genom att vara delaktig i de aktiviteter som vi tillsammans planerar. Exempelvis spela spel, lyssna på musik, snickra, sy, umgås, äta och fika.

Vad kan du förvänta dig av oss?

 • På AktivitetsCentrum kan du umgås och träffa andra människor.
 • Du är välkommen att delta i aktiviteter.
 • Du kommer att bli bemött med empati, respekt och lyhördhet.
 • Om det finns andra aktiviteter du vill prova så är du välkommen med förslag.
 • Vi kan stötta dig i vissa kontakter med myndigheter.
 • Vi erbjuder en drogfri miljö.
 • Vi har tystnadsplikt.

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du bemöter andra besökare och personal på AktivitetsCentrum med respekt och på ett trevligt sätt.
 • Att du följer de regler som gäller på AktivitetsCentrum.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?