Lilla Edets kommun - startsida

Vanliga VA-begrepp

Avloppsvatten: samlingsnamn för spill- dag- och dräneringsvatten


Spillvatten:Förorenat vatten från hushåll (t.ex. från toalett, disk och tvätt) industrier och dylikt


Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten


Dränvatten: Vatten som avleds genom dränering


Förbindelsepunkt: gränsen mellan den privata installationen och den allmänna vaanläggingen.Den är oftast belägen ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.


Servisledning: Den ledning som går från huset till huvudledningen i gatan. Servisledningen består av en allmän del och en privat del (från tryckledning där vattnet pumpas upp).

Senast uppdaterad: 2022-03-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »