Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter 2022

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2022 gäller ny taxa för vatten och avlopp.


Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.


Ta del av hela 2022 års VA-taxa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten och avlopp

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut när fastighet har möjlighet att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet


Inkl. moms

Servisavgift

Avgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet.


72 008 kr

Förbindelsepunktsavgift

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning

förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. 


62 315 kr

Tomtyteavgift

Betalas per m² tomtyta.


52,54 kr

Lägenhetsavgift

Betalas per lägenhet.


31 844 kr

Grundavgift för dagvatten fastighet, utan förbindelsepunkt

En grundavgift för bortledande av dagvatten, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats.


23 261 kr

"Grundavgift för dagvatten fastighet, utan förbindelsepunkt" behöver du inte betala om du betalar för dagvatten fastighet genom serviseavgift eller förbindelsepunktsavgift. I de fall "grundavgift för dagvatten fastighet, utan förbindelsepunkt" tas ut reduceras servisavgift och förbindelsepunktsavgift, enligt § 8 i VA-taxan.

Exempel

Anläggningsavgift för en bostadsfastighet på 1 000 m² som ska ansluta till vatten, spillvatten och dagvatten fastighet:


Inkl. moms

Servisavgift


72 008 kr

Förbindelsepunktsavgift


62 315 kr

Tomtyteavgift (1 000 m² x 52,54 kr)


52 540 kr

Lägenhetsavgift


31 844 krTotalt:

218 707 kr

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Brukningsavgiften består av både fasta och rörliga avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten.

Fast avgift för vatten och spillvatten

En fast avgift per år och mätarkombination/mätarställe.

Fast avgift
Per vattentjänst 

Mätarkombination

Antal x storlek vattenmätare

Vatten och spillvatten
inkl. moms
Vatten
inkl. moms
Spillvatten
inkl. moms

Småhus, 1 x Qn2,5

5 947 kr/år2 795 kr/år3 152 kr/år

Övrig fastighet, 1 x Qn2,5

8 496 kr/år3 993 kr/år4 503 kr/år
För alla mätarkombinationer, se VA-taxa 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Rörlig avgift för vatten och spillvatten

En rörlig avgift som baseras på fastighetens vattenförbrukning och avledning av spillvatten.

Rörlig avgift
Per vattentjänst 


Vatten och spillvatten
inkl. moms
Vatten
inkl. moms
Spillvatten
inkl. moms

Rörlig avgift per m³ levererat vatten och avledning spillvatten

36,03 kr/m³14,41 kr/m³21,62 kr/m³

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften för småhus är en fast avgift per år. För övriga fastigheter baseras dagvattenavgiften per påbörjat 100-tal m² tomtyta.

Dagvattenavgift

Inkl. moms

Dagvattenavgift för småhus

1 920 kr/år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter per påbörjat 100-tal m² tomtyta

274 kr/år

Exempel

Småhus: Brukningsavgift för en villa med en vattenförbrukning på 150 m³/år som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.

Övrig fastighet: Brukningsavgift för övrig fastighet med en vattenförbrukning på 500 m³/år och med en tomtyta på 3000 m², som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.


Brukningsavgift
Inkl. moms


Småhus
Fast avgift, Småhus, 1*Qn2,5


5 947

Rörlig avgift, (kr/m³)

36,03 kr x 150m³

5 405

Dagvattenavgift


1 920

Totalt, småhus: 13 272 kr

Övrig fastighetFast avgift, Övrig fastighet, 1*Qn2,5


8 496

Rörlig avgift, (kr/m³)

36,03 kr

x 500m³

18 015

Dagvattenavgift, per påbörjat 100-tal m²

(3000/100) m² x 274 kr

8 220

 

Totalt, övrig fastighet: 34 731 kr


Övriga VA-avgifter
 Inkl. moms
Avstängning av vatten644 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning644 kr
Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven betalning644 kr
Undersökning av vattenmätaren (inget fel på mätaren)1 416 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten har orsakat skadan1 674 kr

Förgävesbesök, per besök för aviserad/avtalad tid

644 kr
Timkostnader för VA-personal 644 kr

 

Avgifter för enskilt avlopp

Information om avgifter för enskilt avlopp hittar du på lillaedet.se/enskiltavlopp.


Slamtömningsavgifter

Information om avgifter hittar du på lillaedet.se/slamtömning Öppnas i nytt fönster..
Senast uppdaterad: 2022-03-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »