Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar

Här vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får om vatten och avlopp

Anslutning

Kostnaden för att ansluta din fastighet till allmänna vatten- och avloppsanläggningen varierar och beror på olika faktorer. Mer information om priser för anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggning.
Abonnemang och taxa

Kommunen har en taxa för vatten- och avloppstjänster. I den framgår vilka olika tjänster som finns och vad dessa kostar.


Om du har egen brunn för dricksvatten så betyder detta att du inte är ansluten till det kommunala dricksvattensystemet. Du betalar då för tjänsterna spillvatten (avlopp) och dagvatten (regn- och smälltvatten samt dräneringsvatten). Kommunen har en taxa för vatten- och avloppstjänster. I den framgår vilka olika tjänster som finns och vad dessa kostar


Man tar ut lägenhetsavgift för varje bostadsenhet, även för en villa byggd för en familj. Om ett flerfamiljshus har 15 bostadsenheter tar man ut 15 lägenhetsavgifter.


Det nominella flödet står i vattenmätaren och anges som Qn. I de flesta småhus är vattenmätaren av storlek Qn 2,5.


Vattenmätaren tillhör kommunen. Skulle din vattenmätare skadas ska du kontakta VA-enheten för byte. Kommunen byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta görs för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning.


Flytt och ägarbyte ska anmälas till VA-enheten för att abonnemang och fakturering för vatten och avlopp ska övergå till ny ägare. Du anmäler flytt och ägarbyte genom att fylla i blanketten ägarbyte


Abonnemangstyp framgår på fakturan. Du kan även kontakta enheten för vatten och avlopp.


För att ändra faktureringsintervall från kvartalsfakturering till månadsfakturering så behöver du inkomma till VA-enheten med följande information, antingen per mail eller per telefon:
- Namn på din bank
- Personnummer om det inte är den person som är registrerad på abonnemanget som betalar fakturan
- E-postadress eftersom vi skickar ut elektroniskt nyhetsbrev med viktig information.
För att få månadsfaktura krävs att du som tar emot fakturan har en internetbank som erbjuder e-faktura.


När en fastighet väl ansluts till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning går det inte att avsluta ett abonnemang.


Du kan läsa av din vattenmätare på flera olika sätt. Mer information om hur du går tillväga för att läsa av din vattenmätare
Avlopp

Fastighetsägaren ansvarar för VA-ledningar inne på fastigheten och fram till förbindelsepunkten till det kommunala VA-ledningsnätet, oftast belägen strax utanför fastighetsgränsen, därefter ansvarar kommunen. Börja med att undersöka var felet ligger, och undvik om möjligt fortsatt vattenanvändning. Om grannarnas avlopp fungerar finns felet troligen inom din egen fastighet och måste då avhjälpas av fastighetsägaren. Hjälp med felet kan du få av en privat rörläggare, som också kan avhjälpa mindre stopp. Om grannarna också har problem med sitt avlopp, ligger stoppet sannolikt ledningarna i gatan.


Nej, kommunen tillåter inte att kökskvarnar kopplas till vårt ledningsnät. Vårt ledningsnät är inte dimensionerat för detta. Ett ökat organiskt avloppsinnehåll innebär större risk för svavelvätebildning och sedimentation. Ändrade matvanor har redan idag inneburit att problemet med fett i ledningsnäten ökat.


Det bästa sättet att tvätta bilen på är i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket


Nej, vattenbaserade färger innehåller även de farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Stryk av penslar och torka färg för att sedan lämna till återvinningscentralen i Göta
Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Lilla Edet framställs från råvatten som kommer från olika källor beroende på var i kommunen du bor. I Hjärtum och Utby kommer råvattnet från så kallade grundvattentäkter dvs djupa brunnar i marken. I övriga delar av kommunen kommer råvattnet från Göta älv.


Hårdhetsgraden på vattnet i Lilla Edets kommun varierar. Följande gradering används
Mjukt vatten 2,1-4,9 °dH
Medelhårt vatten 5,0-9,8 °dH
Hårt vatten 9,9-21,0 ° dH

Nedan framgår hårdheten för kommunens olika områden

Lilla Edet 4,5 °dH
Göta 4,5 °dH
Lödöse 4,5 °dH
Nygård 4,5 °dH
Hjärtum 8,0 °dH
Utby 6,0 °dH


I samband med olika typer av driftstörningar på ledningsnätet, till exempel avbrott eller vattenläcka, kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, låt kranen rinna tills vattnet blir klart. Om vattnet ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning. Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och bör åtgärdas. Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.


Om grannarna har dricksvatten så ligger felet troligen inom din egen fastighet och måste då avhjälpas av fastighetsägaren. Hjälp med felet kan du få av en privat rörläggare. Om även grannarna är utan vatten kan detta antingen bero på en lokal vattenläcka i din närhet, eller på ett större driftsavbrott på de kommunala ledningarna. Kontakta VA-enheten för mer information. Är det dålig omsättning på vattnet blir det stående i ledningen. Då kan vattnets smak och lukt påverkas. Smaken ska försvinna efter en stunds spolning. Det kan vara bra att låta kallvattnet rinna en stund på morgonen innan du dricker det. Under natten har vattnet stått stilla i husets ledningar och det kan ge en något besk smak. Om problem med lukt och smak kvarstår, kontakta VA-enheten.


Nej. Varmvatten är inget livsmedel och ska därför inte användas till matlagning och dryck.


När det gäller frågor om privata brunnar ska du vända dig till ett ackrediterat laboratorium för hjälp med provtagning.


Ja, om kommunen inte har infört några restriktioner avseende besparing eller ransonering av dricksvatten vilket i så fall framgår på kommunens webbplats och övriga informationskanaler.


Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Det är dock onödigt att tömma poolen i ledning till reningsverk. Försök därför i första hand att tömma den här typen av poolvatten på en gräsyta.
Gräva och bygga

Ska du göra ett arbete inne i huset kan det räcka att stänga ventilerna runt vattenmätaren. Ska du däremot göra en åtgärd på vattenledningen utomhus på din fastighet kan vattnet behöva stängas in till fastigheten. Den ventil som då används ligger ofta strax utanför fastighetsgränsen och är kommunens egendom. Den får inte heller manövreras av någon annan än personal från VA-enheten. Kontakta VA-enheten för hjälp med detta. Avgift utgår för tjänsten. Om du får en akut vattenläcka i fastigheten, som du inte kan avhjälpa genom att stänga ventilerna vid vattenmätaren ska du också kontakta VA-enheten.


Kontakta enheten för vatten och avlopp.


Kontakta enheten för vatten och avlopp. Lilla Edets kommuns VA-karta finns inte med i Ledningskollen. Kommunen kan efter prövning välja att lämna ut kartmaterial mot en sekretessförbindelse. Denna tjänst är avgiftsbelagd.

Senast uppdaterad: 2022-03-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »