Lilla Edets kommun - startsida

Dagvatten och spillvatten

Dagvatten är näst intill rent vatten i form av regn, smältvatten och dräneringsvatten. I de flesta fall leds det ner till närmaste vattendrag.

Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletter, disk, tvätt, golvbrunnar med mera. Spillvatten leds till ett reningsverk innan det släpps ut till ett vattendrag.Dagvattenledningarna är kraftigare dimensionerade än spillvattenledningarna. Anledningen är att när det regnar kommer det ibland mycket vatten på kort tid och ledningarna behöver vara dimensionerade för stora flöden. Trots hushållens intensiva användning av vatten blir det inte lika stora mängder som från ett regn.Problem uppstår då regnvatten kommer ner i spillvattenledningarna. Följden kan bli bräddningar av orenat vatten eller uppträngande vatten ur golvbrunnar, främst i källare.
 
När Lilla Edets kommun upptäcker en felkoppling (till exempel ett stuprör som är kopplat till spillvattenledningen) vidtar kommunen de åtgärder som krävs för att minska konsekvenserna av framtida regn.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid reningsverket, med följd att smutsigt vatten leds ut i naturen. Fett, olja, maizena med mera ska inte spolas ner i avloppet eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och kan förorsaka stopp i ledningsnätet, så även på din privata serviceledning inne på tomten.

Spola inte ner läkemedel

Spola inte ner läkemedel i avloppet. Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten. Lämna istället in dina obrukade läkemedel till närmaste apotek.
Senast uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »