Lilla Edets kommun - startsida

Västra älvstranden

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Lilla Edet kommun utfört en fördjupad stabilitetsutredning längs Göta älvs västra älvstrand i Lilla Edet.

Det studerade området sträcker sig från Strömsbäcken i norr och cirka 2 km söderut. Stabilitetsutredningen är uppdelad på tre delområden: norra-, mellersta- och södra delområdet. De fördjupade utredningarna redovisar en områdesbeskrivning, förutsättningar för beräkningar, resultat av beräkningarna samt översiktliga förslag till åtgärder. De fördjupade utredningarna med dess bilagor finns i sin helhet på mark- och exploateringsavdelningen, Lilla Edets kommun.

Bedömd skredriskutbredning

Från resultatet av de fördjupade utredningarna för västra älvstranden har en bedömning gjorts av vilka områden som kan påverkas av primärskred och av bakåtgripande skred. Det är viktigt att notera att kartan för bedömd skredutbredning är en produkt av beräkningar och mätresultat som genomförts i fält under den fördjupade utredningen.

Område som omfattas av primärskred är framräknad i sektioner utifrån de undersökningsresultat som erhållits från fält- och laboratorieunderxökningar i den fördjupande undersökningen och därefter har bedömning gjorts för mellanliggande områden.

Områden som omfattas av bakåtgripande skred baseras på resultat från den fördjupade undersökningen tillsammans med metodik framtagen av SGI.
Båda begränsningarna utgör bedömningar och är inte exakta begränsningar för områdespåverkan.
 
Områdena och gränsen för primärskred samt bakåtgripande skred är därmed ingen fast gränslinje och anger inte en exakt områdespåverkan.
 
Karta för bedömd skredutbredningPDF.
Senast uppdaterad: 2019-04-26
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »