Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar

Frågor och svar som gäller Göta älvutredningen.

Varför har utredningen gjorts?

De klimatförändringar som sker nu och i framtiden kan komma att innebära ökade belastningar på marken i och kring Göta älv. Därför gav regeringen Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att genomföra en kartläggning över hur markstabiliteten ser ut längs med Göta älvdalen och vilken effekt eventuella klimatförändringar kan komma att ge. Utredningen visar var det kan behöva genomföras åtgärder för att förbättra säkerheten.

Stämmer kostnaden som Göta älvutredningen redovisar?

Kostnaden 6 miljarder kan ej bekräftas. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan bidra med 60 % av kostnaden efter särskild ansökan. Fastighetsägarna ansvarar för resterande 40 % av kostnaden. I projekten förs också diskussion med Vattenfall, Sjöfartsverket och Trafikverket, för att även de ska vara medfinansiärer.

Vad innebär resultatet i Göta älvutredningen?

Det innebär att vi får tillgång till ett unikt material som i stora drag talar om hur markstabiliteten ser ut längs med Göta älv. Utifrån detta material kommer Lilla Edets kommun gå vidare och genomföra fördjupade utredningar i de områden som redovisats med låg stabilitet. Dessa fördjupade utredningar kommer sedan att kunna visa om risken kan avskrivas eller om det behövs åtgärder.

Vad betyder det att området har en låg stabilitet?

Det innebär att markstabiliteten uppfyller inte de rekommendationer som gäller. Det är ingen överhängande fara för skred, men området behöver utredas vidare.

Vilka begränsningar innebär det att marken har låg stabilitet?

Att man inte ska göra något som ökar belastningen på marken (exempelvis markuppfyllnader eller upplag, byggnation eller schakter). Varje ytterligare belastning kan försämra stabiliteten ytterligare och i slutändan orsaka skred.
 
Ansvaret för marken ligger på fastighetsägaren.

Vilka fastigheter är berörda?

Först när vi analyserat utredningen vet vi vilka fastigheter som är berörda, men redan nu har vi bjudit in de fastighetsägare vi tror är berörda till informationsmöten. När vi analyserat materialet vet vi om fler fastighetsägare är berörda än dem vi initialt informerat. Vi kommer då att kontakta även dessa fastighetsägare.

Vad händer härnäst?

Först måste vi gå igenom materialet i Göta älvutredningen för att se vilka områden som kräver fortsatta utredningar. Det kan vara så att fördjupade geotekniska undersökningar visar att stabiliteten är bättre än vad den Göta älvutredningen visar och då avskrivs dessa från risk och inga åtgärder behövs. Men det kan även vara så att utredningen bekräftar Göta älvutredningen och de fall kommer de fördjupade geotekniska undersökningarna tala om vilka åtgärder som behövs för att stärka stabiliteten.

I vilka områden arbetar kommunen med stabilitetsutredningar?

Flera projekt är igång inom kommunen, bland annat i Hjärtums Brattorp, Intagan och längs Västra älvstranden i Ström. Där enskilda fastighetsägare berörs, informeras dessa särskilt. Berörda fastighetsägare har stort ansvar i arbetet, då de måste ge markåtkomst för att projekten ska kunna genomföras.

Vad kan jag som berörd fastighetsägare förvänta mig?

Om du bor i ett område med låg stabilitet kommer du att bli kontaktad av Lilla Edets kommun. När de fördjupade utredningarna startar kommer det att vara geologer på plats för att ta markprover. Dessa markprover ska sedan analyseras och tillsammans med noggranna beräkningar visa om åtgärder krävs eller ej och i så fall vilka. Det är en process som kommer att ta tid, men vi ska se till att du som fastighetsägare får information.

Hur vet jag att ett skred är på gång?

Tecken på skred eller ras är framför allt sprickor i marken. Det kan även vara träd och lycktstolpar som lutar på grund av att marken förändrats. Vid tecken på begynnande skred kontakta Lilla Edets kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vilket parti driver frågan i Lilla Edets kommun?

Inget specifikt politiskt parti har frågan, utan det är Kommunstyrelsen som ger mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att påbörja projekt. Mark- och exploateringsavdelningen arbetar med projekten och har kontakt med fastighetsägare och myndigheter, tar fram fördjupade utredningar, åtgärdsförslag, ansökningshandlingarna till MSB och upphandlingen av åtgärderna med mera. Kommunens roll är att vara projektledare och kommunen hjälper till med de administrativa delarna.
 
I akuta situationer kontakta Räddningstjänsten, telefon 112.
Senast uppdaterad: 2017-07-06
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »