Lilla Edets kommun - startsida

Skred

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige där risken för skred är stor. Ett skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för vattenförsörjningen till omgivande kommuner samt för många andra viktiga samhällsfunktioner. I värsta fall kan människor, djur och bebyggelse skadas allvarligt. Skredrisken ökar med de pågående klimatförändringarna till följd av förändringar i nederbörd och ökad erosion i älvfåran.

Därför är detta en viktig fråga för Lilla Edets kommun och vi arbetar aktivt, tillsammans med SGI (Statens geotekniska institut), med geotekniska undersökningar och åtgärder för minskad skredrisk.

Vad är ett skred?

Ett skred innebär att en jordmassa kommer i rörelse. Orsaker kan vara förändring av markens användning och belastning. Exempelvis genom byggnation, påfyllning av massor eller schaktning. Andra orsaker kan vara vibrationer, klimatförändringar, erosion eller förändrade grundvattennivåer. Hur omfattande ett skred blir beror bland annat på lerans sammansättning, djup till berggrund och förekomst av kvicklera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varningstecken på skred

Läs om varningstecken på skred på SGIs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du upptäcker varningstecken på skred, på din fastighet eller på annan plats i kommunen, rapporterar du din observation via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller appen ”Ett bättre Lilla Edet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt ringer Lilla Edets kommuns Medborgarservice på 0520-65 95 20.


Vid akuta situationer kontakta räddningstjänsten via 112.

Göta älvutredningen

På uppdrag av regeringen utförde SGI en skredriskkartering av Göta älvdalen, kallad Göta älvutredningen. Göta älvutredningen utfördes under åren 2009 till 2011 längs med hela Göta älv, från Vänersborg ner till Göteborg, för att få en översiktlig bild av situationen. Målet var att identifiera områden där sannolikheten för skred bedöms vara högre. Man kopplade detta även till möjliga konsekvenser för samhälle och medborgare och detta resulterade i en skredriskkarta. Utredningen visade att stabiliteten inom området inte är tillfredställande, delvis på grund av förekomsten av kvicklera.


Baserat på denna översiktliga skredriskkarta väljer Lilla Edets kommun tillsammans med SGI ut områden där vi utför fördjupade utredningar. Resultatet blir förslag till åtgärder eller att området bedöms vara säkert.


Läs mer om skredrisken i Göta älv på SGIs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om Göta älvutredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Geotekniska utredningar

Geotekniska utredningar genomförs för att bedöma markens stabilitet, risk för skred och vilka åtgärder som behöver genomföras för att skred inte ska kunna ske. Utredningarna består av undersökningar, analyser och en slutgiltig rapport. Undersökningarna består bland annat av borrningar för markprover, inmätningar av terrängen samt avläsningar av markens rörelser och grundvattennivåer. Utredningen visar ifall det finns risk för skred eller inte. Om det visar sig finnas risk för skred redovisas även förslag på åtgärd.

Vilka åtgärder kan göras?

Exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska skredrisken:

  • Schakta bort massor på släntkrön och eventuellt fylla på vid släntfoten, för att flacka ut slänten ner mot Göta älv.
  • Förhindra att erosion uppstår i älven, genom att lägga ut erosionsskydd (en stor mängd sten) längs älvstranden.
  • Stabilisera marken med kalkcementpelare eller pålar.
  • Placera en tryckbank (en stor mängd sten eller jord) på en begränsad yta som mothåll mot ett skred.

Beslut kring ansökan om bidrag för stabilitetshöjande åtgärder

Tisdag 27 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att Lilla Edets kommun ska gå vidare med ansökan om statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder för minskad skredrisk för tre områden i kommunen:


• Smörkullen - Området vid Skansenvägen i Lilla Edet, nordost om Smörkullen, har dålig stabilitet. Fördjupad stabilitetsutredning har visat att området behöver åtgärdas. Åtgärden består av avschaktning på en av kommunens fastigheter.


• Östra Berg - Området mellan Östra Berg och Göta älv i Lilla Edet, på västra älvsidan söder om Lilla Edet-bron, har sämre stabilitet. Fördjupad geoteknisk utredning har genomförts för bland annat Västra älvstrandens södra och mellersta delar. För att förbättra stabiliteten behöver avschaktning eller annan åtgärd genomföras på kommunens fastigheter Ryk 3:6 och Sannersby 3:1 samt Sjöfartsverkets fastighet, Kanalområdet 1:1. Annan angränsande fastighet kan eventuellt också beröras. Berörd fastighetsägare kommer i så fall att kontaktas.


• Gårdaån i Lödöse - Området kring Gårdaån i Lödöse, vid gamla högstadiebyggnaden, har sämre stabilitet. Stabilitetsutredning har genomförts för del av området. Nu genomförs en fördjupad utredning för hela området. Stabilitetsutredningen kommer att vara klar under april/maj 2021. Även om utredningen inte är helt klar finns det resultat som visar på att åtgärder bland annat kommer behöva genomföras på en av Edethus fastigheter samt kommunens fastigheter Kroken 2:33, Klostret 6:95 och Passagården 1:55. Eventuellt kan annan angränsande fastighet beröras. Berörd fastighetsägare kommer i så fall att kontaktas.


Information om ansvar och kostnader kopplade till skredriskproblematiken. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2021-08-12
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »