Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Valdalssjön

Valdalssjön

Valdalssjön ligger i det så kallade Bredfjäll-Väktorområdet där starkt kuperade och höglänta partier växlas med nerskurna dalgångar.

De största naturvärdena i reservatet finns i Valdalssjön med omgivande rikkärr och två nyckelbiotoper av blandsumpskog. Omgivande sluttningar är i öster beväxta med unga blandskogar av gran, tall, ek och triviallöv, i norr växer en mogen granskog med rikligt med död ved. Själva Valddalssjön är en kalkrik agsjö som hyser en rad olika kransalgsarter. Sjön har ett klart, kallt och mineralrikt källvatten och på partier av gungfly förekommer bl a snip. I ett smalt bälte kring sjön växer gotlands-ag. Mossfloran är intressant och de flesta rikkärrsarterna finns här. Under senare år har även bäverdämmen tillkommit. En anlagd stig från vägen i väster tar besökaren upp till berget nordost om sjön, där man har en underbar utsikt över omgivande landskap.

Hitta hit

Valdalssjön ligger väster om Valdalsbergens naturreservat i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun. Valdalssjön når du genom att gå till fots 2,5 kilometer norrut från parkeringsplatsen vid Valdalsbergens naturreservat (se Valdalsbergen).
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »