Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Långsbergen

Långsbergen

Långsbergen ligger i Väktorområdet där skarpa dalgångar skär mellan platåer och branter.

Reservatet ligger på en platå 140 m.ö.h. vilket innebär att det ligger över högsta kustlinjen. På platån finns fyra småsjöar och dessutom ingår branterna söderut mellan Pikstensröset och åkermark. Området är kalkfattigt men vegetationen inom vissa mindre områden visar tydlig kalkpåverkan. I rikkärrspartier vid Getlycke Kvarnevatten finns bl.a. klubbstar, tagelstarr och gotlandsag. Mer spritt finns annars blåsippa, skogsbingel och sårläka samt breda mattor av revmossa och västlig hakmossa. På träd förekommer arter såsom havstulpanlav och kattfotslav. Området har ett högt naturvärde och hyser ett antal rödlistade arter, t.ex. mindre hackspett, nötkråka samt flera rödlistade lavar.

Hitta hit

Långsbergens naturreservat ligger 5 kilometer norr om Hjärtum. Kör från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. I anslutning till Utby samhälle svänger du vänster mot Vassbovik. Fortsätt 1 kilometer och när vägen svänger skarpt vänster fortsätter du rakt fram tills du kommer till parkeringen vid Vallen. Här finns en informationstavla för Utby vandringsled och här börjar vägen upp mot Långsbergen.
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »