Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Brattorpsån

Brattorpsån

Brattorpsåns är ett biflöde till Göta Älv och har, frånsett Säveån, tillsammans med Grönån de största arealerna för reproduktion av lax och havsöring av alla biflöden till Göta Älv.

Ån kantas av frodig lövskog med rikligt av död ved och bitvis stora inslag av ädellövskog. Lövskogen har en rik lundflora och en lång rad rödlistade arter som mindre hackspett, skogsduva och kungsfiskare finns här. Ravinen som ån rinner genom omges av ett mycket vackert och välbevarat odlingslandskap som är utpekat i den regionala bevarandeplanen för landskapet. Stigar eller andra anordningar för friluftslivet saknas. Området, som till stor del utgörs av branta partier, är svårforcerat och värdena utgörs främst av den biologiska mångfalden.

Hitta hit

Brattorpsåns naturreservat är beläget i Hjärtum socken, Lilla Edets kommun. Kör från Ström/Lilla Edet mot Hjärtum. Efter 4 kilometer svänger du vänster mot Törresröd. Fortsätt cirka 800 meter tills du kommer fram till parkeringen och informationstavlan.
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »