Lilla Edets kommun - startsida

Vattenskyddsområden

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, till exempel hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller Lilla Edets kommun fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.
 
Allmänheten kan beröras av skyddsföreskrifterna till exempel genom förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av miljöbalken. Vattenskyddsområden är utmärkta med skyltar.
 
Vattenskyddsområdena är vanligtvis indelade i tre zoner:
  • primärzon, närmast vattentäkten, där regelverket är strängast
  • sekundärzon, utanför primärzonen
  • tertiärzon, längst ut, där regelverket är minst restriktivt
I Lilla Edets kommun finns i dagsläget ett vattenskyddsområde, Köperödssjöarnas vattenskyddsområde. Arbete pågår med Vattenskyddsområde Göta älv. När arbetet är klart kommer kommunens hela yta att ingå i någon skyddszon till ett vattenskyddsområde. Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vattenskyddsområde.

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Öresjö-Risån-Bäveån-Köperödssjöarnas vattenskyddsområde berör fyra kommuner; Uddevalla, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Området skyddar Uddevalla kommuns vattentäkt. Hela Öresjöområdet omfattas. Mer information om vattenskyddsområdet finns på Uddevalla kommuns webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns också informationsblad med alla regler för dig som bor eller verkar i området, beroende på vilken zon du befinner dig i. Samma regler gäller i hela vattenskyddsområdet oavsett vilken av de fyra kommunerna du bor i.  

Föreslaget vattenskyddsområde

Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO)

Sex kommuner längs med Göta älv, från Göteborg till Vänersborg, har gått samman för att bilda Göta älvs vattenskyddsområde. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samordnar arbetet. Lilla Edets kommun avser också att skydda de små kommunala vattentäkterna Utby, Hjärtum och Västerlanda.  
Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »