Lilla Edets kommun - startsida

Naturvård

I Lilla Edets kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat och det finns även många biotopskyddsområden i våra skogar.

Förutom naturreservaten finns fler skyddsvärda områden och det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet, exempel en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.


Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas och en plan för hur prioritering skall ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen. 

Invasiva arter

 

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har spridits till områden där de tidigare inte funnits. En del av dessa kan orsaka stor skada på svensk natur när de konkurrerar ut andra, inhemska arter. I Lilla Edet har noterats ett flertal invasiva arter, däribland Jätteloka, Heracleum Mantegazzianum, Jättebalsamin Impatiens glandulifera, och Parkslide Reynoutria japonica. Dessa växter kan sprida sig oerhört snabbt och kan på kort tid breda ut sig med stora populationer. Lilla Edets kommun arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder för att motverka spridningen på kommunens marker. Länsstyrelserna, naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samarbetar i det regionala och nationella arbetet med invasiva arter.

 

Vad kan du som privatperson göra?

 

Som fastighetsägare till marker med invasiva arter är det viktigt att vidta åtgärder omgående. Bekämpningen behöver ofta ske över lång tid. Information om bekämpning finns att hitta på Naturvårdsverkets webbsida om främmande arterlänk till annan webbplats. Där hittar du också information om hur du kan rapportera förekomst av invasiva arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra aktörer i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning. Förutom att rapportera in förekomster av invasiva arter finns det ytterligare en åtgärd som vi alla kan göra – plocka blommor!

 

Plocka blomsterlupin

 

Lupiner är vackra växter att se på men även de sprider sig snabbt och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Plocka därför gärna stora buketter, och riv gärna upp rötterna, med blomsterlupiner – men glöm inte att växtresterna sen ska slängas i brännbart avfall, inte komposteras.

Senast uppdaterad: 2019-07-01
Sidansvarig: Kristian Nordström
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »