Lilla Edets kommun - startsida

Rapporter och utredningar

Lilla Edets kommun arbetar med åtgärder och program som berör Lilla Edets kommuns miljö. Arbetet dokumenteras och redovisas i rapporter, som publiceras av de som har huvudansvaret för uppdraget.

LIP- och KLIMP-åtgärder har kunnat genomföras med hjälp av statliga bidrag.

LIP 2000-2003PDF Lokalt investeringsprogram för en hållbar utveckling
Lilla Edets kommun genomförde tillsammans med företag och privatpersoner åren 2000-2003 en rad åtgärder för en hållbar utveckling i samhället. En åtgärd var att bygga en fastbränsleanläggning vid SCA för att ersätta oljan och minska elanvändningen samt förse fjärrvärmesystemet i Lilla Edet med värme. Andra åtgärder var bidrag till miljöriktig biobränsleeldning, solvärme i bostäder och lokaler samt fiske- och skogsvårdsåtgärder.
 
KLIMP 1 2003-2007PDF
Investeringsprogram, KLIMP 1, innehöll åtgärder för att privatpersoner skulle fortsätta omställningen från olja och el till biobränsle och sol.
Investeringsprogrammet innehöll även anläggande av en gång- och cykelbana mellan Lödöse och Nygård. 

KLIMP 2 2004-2008PDF
Investeringsprogram, KLIMP 2, innehöll åtgärder för att bygga och sammanlänka gång- och cykelvägar i Lilla Edet.

KLIMP 3  2006-2010PDF
Investeringsprogram, KLIMP3, innehöll åtgärder för köp/leasing av biogas- och etanolfordon till kommunala verksamheter, företag och privatpersoner samt genomförande av miljöfordonskampanjer.

KLIMP 4 2007-2011
Investeringsprogram, KLIMP4, innehöll informationsinsatser för att öka kunskap och medvetenhet kring transporternas miljöpåverkan. I projektet ingick också att förbättra kommunens biogasanläggning. Åtgärder har genomförts för att öka cykelanvändningen. För mer information om KLIMP4 kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Guldklimp 2007-2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Investeringsprogram, Guldklimp, innehöll ett samarbete med Göteborgs kranskommuner för att öka pendlingen med kollektivtrafik. En telefonenkät genomfördes och informationsmaterial samt provåkarkort från Västtrafik skickades ut.   

Magsjuka i Lilla Edet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
År 2008 drabbades invånare i Lilla Edets kommun av en magsjukeepidemi. Svenskt Vatten har gett ut en rapport, "Utbrott av calicivirus i Lilla Edet — händelseförlopp och lärdomar", vilken innehåller erfarenheter från smittutbrottet och råd till andra kommuner som kan råka ut för liknande händelser.
 
Kväve och fosfor till Göta Älv inom Lilla Edets kommunPDF
Övergödningen av de svenska kustvattnen är ett stort miljöproblem. En stor del av näringstillförseln till Västerhavet kommer via vattendragen. En utredning har genomförts med hjälp av så kallade LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för att belysa näringstransporten av kväve och fosfor inom kommunen. I utredningen finns också olika förslag till åtgärder, som ska kunna ligga som grund för både kostnadseffektiva och miljömässigt motiverade åtgärder.

Inventering av fladdermössPDF
I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Fältundersökningar har gjorts på 16 olika ställen i kommunen och sammanlagt identifierades nio olika arter. Talrikast och mest utbredd var norisk fladdermus, bland dom mer sällsynta arterna bör särskilt nämnas sydfladdermus och fransfladdermus som är klassade som starkt hotade samt sårbara i den svenska rödlistan över hotade arter.

Samtliga slutrapporter finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2014-05-21
Sidansvarig: Carolina Allvin-Bromar
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »