Lilla Edets kommun - startsida

Miljömål

All mänsklig verksamhet påverkar miljön på gott och på ont. För att kunna minska våra stora miljöproblem har det tagits fram miljömål i olika nivåer.

Lokala miljömål

Till  2025 ska vi ha avhjälpt alla stora miljöproblem för att kunna lämna ett ekologiskt hållbart samhälle till nästa generation. För att styra detta har miljömål tagits fram nationellt, regionalt och lokalt. De miljömål som antogs av kommunfullmäktige 2005 gäller fortfarande men skulle ha omarbetas under 2015. Flera av de åtgärder som tas upp i den handlingsplan som togs fram 2012 har genomförts av nämnder och förvaltningar, dock inte allt. Miljömålen syftar till att:
  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Övriga mål på miljöområdet

Miljöfrågor finns inom många områden. För att det inte ska bli för svårt att se vad vi har att ta hänsyn till har kommunen försökt samla de mål som har med miljö och energi att göra i ett par dokument, Miljömål och Energiplan. Genom att sen hänvisa övriga planer och program till dessa är det lättare att få en översikt i frågan.
Senast uppdaterad: 2021-01-05
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »