Lilla Edets kommun - startsida

Utställning: Avfallsplan

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall och utveckla hantering av det avfall som trots det uppstår.

Utställning av förslag på Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 kommer att ske för yttrande från fastighetsägare och andra intressenter enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kapitlet 42 §. Avfallsplanen är en del av den kommunala renhållningsordningen.

Huvudsakligt innehåll

Planens huvudsakliga innehåll är mål och åtgärder inom sex huvudområden. Klicka på en rubrik för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive område.

Förebyggande - Avfallet ska minska, då minskar miljöpåverkan och kostnader

Det förebyggande arbetet handlar inte om avfallssortering utan om åtgärder som görs innan avfallet uppstår. Att förebygga är det högst prioriterade steget i avfallstrappan, som är en del av EU:s och Sveriges lagstiftning.


Återanvändning - Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Återanvändning av befintliga produkter innebär att nyköp kan undvikas. Då minskar påverkan på klimat och miljö som produktionen gett upphov till. Återanvändningen minskar dessutom miljöbelastning från avfallshanteringen eftersom det blir mindre avfall att behandla.


Återvinning - Avfallshantering på bästa möjliga vis.

Göteborgsregionen minskar avfallet ska bidra till att avfallet minskar men även att det avfall som ändå uppstår ska tas om hand på bästa möjliga sätt med avseende på miljö, resurseffektivitet och ekonomi.

Kommunerna inom Göteborgsregionen strävar efter att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan i enlighet med Avfallstrappan.


Fysisk planering - Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.

Avfallshanteringen är en viktig samhällsfunktion som bidrar till att göra vårt samhälle mer resurseffektivt. För att avfallshanteringen ska fungera och tillgodose användarnas behov finns en infrastruktur med behållare, avfallsutrymmen, fordon, angöringsplatser, transportvägar, omlastningsstationer, sorterings- och behandlingsanläggningar för olika avfallsslag.

Under de senaste femtio åren har avfallsmängderna ökat, avfallet har sorterats i fler fraktioner och aktörerna som ansvarar och hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär att avfallshanteringen är mer komplex och tar mer plats än någonsin förr.


Användarfokus - Användare ska vara nöjda och bidra till en hållbar avfallshantering.

Gott bemötande och god service är en förutsättning för att de som använder avfallssystemen i Göteborgsregionen ska vara nöjda. De som är nöjda är mer benägna att göra rätt, alltså hantera sitt avfall på korrekt sätt genom att exempelvis sortera det.


Nedskräpning - Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp.

Nedskräpning skadar miljön, djur och människor. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alla aspekter av hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk.

Exempelvis kan nedskräpning skapa en känsla av otrygghet och redan nedskräpade områden skräpas ofta ner ännu mer och leder till skadegörelse.


Utställningsperiod: 2019-06-18 - 2019-10-31

Utställningsplatser

 • Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta
 • Lilla Edets kommun, Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet.
 • Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
 • lillaedet.se/avfallsplan

Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna kring de nya avfallsföreskrifterna. Listan uppdateras löpande. Klicka på en fråga för att läsa svaret.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.


När den kommunala renhållningsordningen, som avfallsplanen är en del av, ändras ska utställning och samråd ske för att ge de berörda möjlighet att yttra sig.


Kommunerna i Göteborgsregionen samverkar och har gemensamt tagit fram avfallsplanen, avfallsplanen är dock fortfarande kommunens och ska antas i var kommun för sig. Avfallsplanen ska gälla till 2030.


Planens huvudsakliga innehåll är mål och åtgärdsområden inom områdena:

 • Förebyggande - Avfallet ska minska, då minskar miljöpåverkan och kostnader.
 • Återanvändning - Allt som kan återanvändas ska återanvändas.
 • Återvinning - Avfallshantering på bästa möjliga vis.
 • Fysisk planering - Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.
 • Användarfokus - Användare ska vara nöjda och bidra till en hållbar avfallshantering.
 • Nedskräpning - Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp.

Avfallsplanens mål som styr mot avfallsminimering, mer återanvändning och bättre återvinning kommer troligtvis kräva förändringar i avfallshanteringen som kommer beröra. Åtgärdsområden med exempel på åtgärder finns att läsa i avfallsplanen.


Samrådshandlingarna hittar du på flera platser i kommunen:

 • Återvinnigscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta
 • Lilla Edets kommun, Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
 • Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
 • lillaedet.se/avfallsföreskrifter

Samrådsmöten ger dig möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete.


Samrådsmöten sker på flera platser i kommunen. Du är självklart välkommen till alla möten, oavsett plats.

Tisdag 3 september, kl. 18-19
Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Onsdag 4 september
Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Måndag 9 september, kl. 18-19
Västerlanda bygdegård, Västerlanda

Tisdag 10 september, kl. 18-19
Lödöse museum, Lödöse

Onsdag 11 september, kl. 19-19
Hjärtumsgården, Hjörtum


Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via webbformuläret nedan.
 • E-post till avfall@lillaedet.se, skriv ” TN2019/192” i ärenderaden
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/192”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet

Synpunkter

Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via formuläret som publiceras nedan.
 • E-post till kommunen@lillaedet.se, skriv ” TN2019/192” i ärenderaden.
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/192”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet.


Frågor ställs till enheten för avfall och återvinning genom kommunens växel 0520-65 95 00, e-post avfall@lillaedet.se, besök eller brev till adress Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet.


Sk

Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterSenast uppdaterad: 2020-01-08
Sidansvarig: Jesper Gärder

Samrådsmöten för fastighetsägare

Samrådmöten hålls vid fem olika tillfällen och platser. Du är välkommen till alla möten, oavsett var du bor. 


Tisdag 3 september, kl. 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Onsdag 4 september, kl. 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Måndag 9 september, kl. 18-19

Västerlanda bygdegård, Västerlanda


Tisdag 10 september, kl. 18-19

Lödöse museum, Lödöse


Onsdag 11 september, kl. 18-19

Hjärtumsgården, Hjärtum

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »