Lilla Edets kommun - startsida
Man hämtar sopor

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning har en betydande påverkan på dagens klimat och miljö. Här kan du som kommuninvånare hjälpa till att påverka.

När du lämnar ditt avfall på rätt ställe hindrar du farliga ämnen från att komma ut i naturen. Samtidigt bidrar du till att det som är värdefullt återvinns och att naturreserver och energi sparas.

Insamling av hushållsavfall

Lilla Edets kommun ansvarar för insamling av hushållsavfall. Avfallshanteringen finansieras med avgifter enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avfall kan delas in i tre grupper:
  • Producentansvar - avfall med producentansvar ansvarar respektive producent för att det omhändertas och behandlas på riktigt sätt. Detta gäller till exempel förpackningar, bilar och tidningar.
  • Verksamhetsansvar - verksamhetsavfall är avfall som uppkommer hos företag, vilka själva ska se till att avfallet omhändertas på ett riktigt sätt.
  • Hushållsavfall - hushållsavfallet delas in i tre underavdelningar: fastighetsnära insamling (soptunnan), insamling via återvinningscentralen och slam. Kommunen ansvarar för att behandlingen sker på ett riktigt sätt.

Avfallsplan och renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. Göteborgsregionen har tagit fram en gemensam avfallsplan, A2020.PDF Till avfallsplanen finns lokala tillägg, renhållningsordningen, i form av en kommunspecifik bilagaPDF och lokala föreskrifter om avfallshanteringPDF.

I de lokala tilläggen beskrivs kommunens ansvar och skyldigheter för avfall som uppstår i kommunen, hur avfallet ska hanteras genom till exempel sortering, insamling, transport och behandling.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen. Inom renhållningen försöker Lilla Edets kommun arbeta utifrån avfallshierakin:
  • förebygga
  • återanvända
  • materialåtervinna
  • annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • bortskaffande (deponering)
Senast uppdaterad: 2019-09-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »