Enskilt vatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att du ska hålla dig frisk. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar.

Fastigheter som är belägna utanför det kommunala VA-nätet får oftast sitt vatten från enskilda brunnar. Det är du som fastighetsägare/brunnägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av dricksvattenbrunnen och att vattenkvaliteten uppfyller lagkraven. Som ansvarig är det viktigt att brunnen sköts och att vattenkvaliteten undersöks samt att eventuella problem åtgärdas.

Du som fastighetsägare är ansvarig

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks samt åtgärdar problem. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns gränserna för när dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det har även tagits fram en handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Olika typer av dricksvattenbrunnar

Det finns tre olika typer av dricksvattenbrunnar: grävd-, filter- och borrad brunn.

Grävd brunn

Grävd brunn är anlagd i ytliga grundvattenmagasin och är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd och jordbruk. Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt, vilket medför att vattentillgången kan bli dålig under torrperioder.

Filterbrunn

En filterbrunn är en borrad brunn i jordlagren där ett filter har anpassats till det grundvattenförande lagrets egenskaper. Eftersom vatten tas upp från ett större djup än den grävda brunnen är filterbrunnen mindre känslig för ytlig påverkan.

Borrad brunn

Bergborrade brunnar utförs i Sverige främst med hjälp av så kallad sänkhammarborrning som drivs med tryckluft. Borrtekniken är en kombination av rotation och slag och klarar nästan alla former av vattenborrning oavsett markförhållanden. Tekniken underlättar bland annat möjligheterna att ge brunnen ett gott skydd mot yttre påverkan. Det är sällsynt att en bergborrad brunn ger för lite vatten för ett enskilt hushåll.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Här kan du läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader.

Så här gör du för att registrera din brunn

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) webbplats.

Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller surfplatta med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Är din brunn redan registrerad?

Ibland lämnar borrfirmor in uppgifter till brunnsarkivet, därför kan din brunn redan finnas registrerad. I SGU:s kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i den redan inrapporterade informationen som inte stämmer kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Dricksvattnet ska kontrolleras

Vattnet ska vara klart och inte lukta eller smaka illa. Vattnet ska finnas i sådan mängd att det räcker för att tillgodose dricksvattenbehov och hygieniska behov. För så kallad enskild vattenförsörjning beräknas behovet till mellan 100 och 200 liter per person och dag. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras över tid av olika orsaker. Det är därför viktigt att du tar prov på ditt vatten regelbundet. Det kan vara problem med vattnet utan att du märker det. Kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Därutöver bör vattnet analyseras om det förändras märkbart till exempel om slam bildas eller om smak eller lukt förändras. Var extra noggrann med provtagning om det finns små barn i familjen, eftersom de är mer känsliga.

Så här görs en vattenanalys

I en vattenanalys undersöks om dricksvattnet i brunnen innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper i något avseende gör det olämpligt som dricksvatten. Det är först vid en vattenanalys som du kan säkerställa att dricksvattnet håller en god kvalitet. Du som har egen brunn får själv ta kontakt med ett laboratorium om du vill få vattnet analyserat. Du bör använda ett ackrediterat laboratorium och analysen bör ske enligt Livsmedelsverkets råd. Laboratoriet ger dig anvisningar hur du ska gå tillväga vid provtagningen. I analysrapporten anger laboratoriet om det är några parametrar som är anmärkningsvärda. Vill du veta vilka analyser som kan vara lämpliga att utföra eller om du vill ha hjälp med att tolka analyssvaret kan du kontakta vatten och avloppsenheten.

Provtagningsparametrar

Det finns olika parametrar vid analys av dricksvatten.

  • Mikrobiologisk analys - Ger svar på om dricksvattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer. En mikrobiologisk analys rekommenderas alltid.
  • Kemisk analys - Ger svar på om vattnet innehåller kemiska parametrar som järn, mangan, fluorid, koppar med flera. En kemisk analys rekommenderas alltid.
  • Radonanalys - Ger svar på om vattnet innehåller radon. Radon varken smakar eller luktar någonting. Radon finns i berggrunden och en analys rekommenderas om man har en bergborrad brunn.
  • Metallanalys - Ger svar på om vattnet innehåller metaller som arsenik, bly, kadmium med flera. Sådana metaller finns inte normalt i grundvattnet och behöver inte analyseras om det inte finns särskilda misstankar om att det kan finnas metaller i dricksvattnet.

Åtgärder för dåligt vatten

Det är viktigt att brunnens konstruktion är så tät som möjligt för att undvika att ytvatten eller ytligt grundvatten förorenar brunnen. Den vanligaste orsaken till förorenat brunnsvatten är otäta brunnslock på grävda brunnar. Ett rätt utformat brunnslock är tätt och har en avluftning som är utformad så att inte småkryp kan ta sig in i brunnen. Verksamheter som kan smutsa ner grundvattnet är till exempel närliggande avloppsanläggningar, jordbruksaktiviteter, läckande oljecisterner. Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnig entreprenör för att åtgärda problemen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?