Ansvar och kostnad

Ansvaret för frågor kring skred ligger på tre olika nivåer i samhället; fastighetsägare, kommun och stat. I grunden har den enskilda egendomsinnehavaren (oftast fastighetsägaren) ansvaret att skydda sin egendom och att inte orsaka olyckor.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en överhängande risk för en olycka och den enskilde själv, eller genom att anlita någon sakkunnig, inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa. Detta under förutsättning att det är rimligt att samhället ska göra det.

Ansvaret för att utreda och på olika sätt förebygga skredrisker på en bebyggd fastighet är primärt fastighetsägarens. Det finns även regler om att den som utför grävning eller liknande arbete på sin fasta egendom ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förebygga skada på angränsande fastigheter.

Privata fastighetsägare kan, via kommunen, söka finansiellt bidrag för geotekniska utredningar och skredåtgärder på fastigheter utmed Göta älv hos Statens geotekniska institut (SGI).

Möjligt att få bidrag för hela åtgärdskostnaden

Tidigare har möjlighet funnits att ansökan om 70 procent statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder hos SGI. I november 2020 beslutade regeringen att förändra förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv. Detta medför att SGI nu kan ge bidrag för hela kostnaden för planering och åtgärder.

Kommunen

Kommunen har bland annat ansvar för den fysiska planeringen och för räddningstjänsten genom Räddningstjänsten Storgöteborg. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor och räddningstjänstens operativa verksamhet. Detta gäller även för naturolyckor.

Kommunen har inte något lagreglerat ansvar för att vidta åtgärder på fastigheter som inte ägs av kommunen. Dock kan ett allmänintresse motivera att kommunen går in och tar ett visst ansvar för att ras- och skredproblematiken blir utredd. Kommunen åtar sig dock inte något kostnadsansvar för de fördjupade undersökningarna och eventuella åtgärder som behöver vidtas. För utredningar och åtgärder utmed Göta älv kan kommunen söka finansiellt bidrag hos Statens geotekniska institut (SGI). Även privata fastighetsägare kan, via kommunen, söka finansiellt bidrag hos SGI.

Staten och myndigheter

Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med geologiska kartor, översiktliga karteringar och stabilitetsutredningar, bidrag och ersättningar samt utgör remissinstans vid stabilitetsfrågor. Statens geotekniska institut (SGI) har ett övergripande ansvar för geotekniska och miljögeotekniska frågor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten när det gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?