Skyddad natur

I Lilla Edet finns mycket värdefull natur. En del av denna är skyddad genom naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd.

Naturreservat

Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten. I Lilla Edet kommun finns det nio naturreservat. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om varför naturreservat bildas och vilka föreskrifter som gäller.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om Natura 2000.

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och växtarter, vilka annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får du inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden kan till exempel vara alléer, stenmurar, åkerholmar och liknande. Läs mer om biotopskyddsområden på länsstyrelsens webbplats.

Skyddad natur i Lilla Edets kommun

Backas barrskog är en skog i kuperat landskap, en barrskog med inslag av ek och björk. Området är rikt på döda träd och död ved och en viktig livsmiljö för skyddsvärda lavar, mossor och svampar. Området karakteriseras av orörd skog med stora upplevelsevärden och betydelse för landskapsbild och friluftsliv. Skogen ligger i direkt anslutning till befintligt reservat i Ale kommun, Rapenskårs lövskogar, som också är ett Natura 2000-område.

Hitta hit

Reservatet nås enklast via reservatet Rapenskår i Ale. I nuläget finns inga utpekade ingångar till reservatet från Lilla Edets håll.

Läs mer

Backas barrskog (lanstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Brattorpsåns är ett biflöde till Göta Älv och har, frånsett Säveån, tillsammans med Grönån de största arealerna för reproduktion av lax och havsöring av alla biflöden till Göta Älv.

Ån kantas av frodig lövskog med rikligt av död ved och bitvis stora inslag av ädellövskog. Lövskogen har en rik lundflora och en lång rad rödlistade arter som mindre hackspett, skogsduva och kungsfiskare finns här. Ravinen som ån rinner genom omges av ett mycket vackert och välbevarat odlingslandskap som är utpekat i den regionala bevarandeplanen för landskapet. Stigar eller andra anordningar för friluftslivet saknas. Området, som till stor del utgörs av branta partier, är svårforcerat och värdena utgörs främst av den biologiska mångfalden.

Hitta hit

Brattorpsåns naturreservat är beläget i Hjärtum socken, Lilla Edets kommun. Kör från Ström/Lilla Edet mot Hjärtum. Efter 4 kilometer svänger du vänster mot Törresröd. Fortsätt cirka 800 meter tills du kommer fram till parkeringen och informationstavlan.

Läs mer

Brattorpsån (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Bredfjället är en väl avgränsad höjdplatå med skog- och myrmark samt flera sjöar. I västra Sverige används ordet fjäll för höglänta delar av skogsklädd utmark. På Bredfjället är skogen till viss del av naturskogskaraktär och är representativ för barrskog i Västsverige, inslag av hedekskog finns också. I den branta och blockrika terrängen sydväst om Bråtesjön växer 130-årig granskog. Gamla torpställen dyker upp som oaser i skogen och kulturlämningar i form av ålderdomliga åkertegar. Fägator och stengärdsgårdar finns i anslutning till dessa torp. Genom att jordarna kring torpställena är rikare än övriga Bredfjället finns rikare örtflora och fågelliv här. I fråga om flora hittas bl a hällebräken, vispstarr, skelört och vätteros.

Hitta hit

Bredfjället, östra delen, är beläget i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun. Det ansluter till Bredfjällsreservatet i sydöstra delen av Uddevalla kommun. För att nå södra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet cirka 6 kilometer till Hjärtum. Sväng vänster och kör genom Hjärtum samhälle. Fortsätt 1 kilometer innan du svänger höger mot reservatet. Håll höger cirka 4 kilometer tills vägen går utefter sjön Lille Väktor. Håll därefter vänster cirka 2 kilometer tills vägen slutar vid en vändplan. Där finns parkering och informationstavla. För att nå norra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. Efter cirka10 kilometer svänger du vänster mot Vassbovik. När du kört cirka 7 kilometer svänger du vänster vid Sågbron och fortsätter mot Ljungskile. Kör cirka 1 kilometer och sväng vänster mot Vargfjället. Håll till höger tills du kommer fram till reservatets informationsskylt.

Läs mer

Bredfjället (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Långemossen ligger skilt från bullrande mänskliga aktiviteter. Här kan du höra naturens ljud och på vintern när naturens varelser går på lågvarv kan du njuta av verklig tystnad.

Våtmarken i Långemossen är sammansatt av två skilda mosseplan. Den östra delen är en fastmattemosse med tuvull och tuvsäv som dominanter tillsammans med röd vitmossa och praktvitmossa. Det västliga inflytandet i vegetationen är påtagligt och pors är vanligt ute på mosseplanet. I våtmarkens västra del omväxlar mossepartier med utpräglad kärrvegetation och helt i väster dominerar kärren. Här finns rikligt med myrlilja och pors. Kring den centralt belägna tjärnen finns en tunn mjukmattebård med bland annat kallgräs och dystarr. Våtmarken är i stort sett helt orörd.

Skogen på västsidan av Långemossen är nästan 150 år och växer spontant efter en tidigare brand i området. Senare års stormar har tagit många granar som gynnat granbarkborren men också medför en rik insektsfauna i övrigt. Fågellivet är karakteristiskt för de två ingående naturtyperna. På mossarna förekommer kricka, grönbena och trana, och i skogsmarken ormvråk, duvhök och spillkråka. Mindre spelplatser finns för både orre och tjäder. En liten led in till området från Ryrsjöleden planeras men är ej klar.

Läs mer

Långemossen (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Långsbergen ligger i Väktorområdet där skarpa dalgångar skär mellan platåer och branter. Reservatet ligger på en platå 140 m.ö.h. vilket innebär att det ligger över högsta kustlinjen. På platån finns fyra småsjöar och dessutom ingår branterna söderut mellan Pikstensröset och åkermark. Området är kalkfattigt men vegetationen inom vissa mindre områden visar tydlig kalkpåverkan. I rikkärrspartier vid Getlycke Kvarnevatten finns bl.a. klubbstar, tagelstarr och gotlandsag. Mer spritt finns annars blåsippa, skogsbingel och sårläka samt breda mattor av revmossa och västlig hakmossa. På träd förekommer arter såsom havstulpanlav och kattfotslav. Området har ett högt naturvärde och hyser ett antal rödlistade arter, t.ex. mindre hackspett, nötkråka samt flera rödlistade lavar.

Hitta hit

Långsbergens naturreservat ligger 5 kilometer norr om Hjärtum. Kör från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. I anslutning till Utby samhälle svänger du vänster mot Vassbovik. Fortsätt 1 kilometer och när vägen svänger skarpt vänster fortsätter du rakt fram tills du kommer till parkeringen vid Vallen. Här finns en informationstavla för Utby vandringsled och här börjar vägen upp mot Långsbergen.

Läs mer

Långsbergen (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden. Ån skär sig bitvis djupt ner i omgivande terräng och bildar branter med lummiga lövskogar och kuperade betesmarker. Sollumsån är en av länets främsta lokaler för flodpärlmussla.

Naturreservatet Sollumsåns dalgång sträcker sig från vattenfallet vid Validen ned till utloppet i Göta älv. Sollumsån är ett naturligt vattendrag med hög biologisk mångfald med arter såsom flodpärlmussla, lax, öring och stensimpa. Andra arter som kan stötas på i reservatet är kungsfiskare, strömstare, mindre hackspett och bäver.

Vid Validen kan besökaren uppleva ett vackert vattenfall med en fallhöjd på cirka fem meter. Nedanför vattenfallet finns även en fornlämning som utgörs av två kvarnstenar.

I mellersta delen av reservatet kan besökaren njuta av praktfulla, gamla grova hagmarksekar, det finns hela 28 grova ekar inom reservatets gränser.

Hitta hit

Området kan nås via bil eller buss. Bussar går till Hjärtum från Lilla Edet samt Trollhättan. Med bil kör man mot Hjärtum via väg 2025 eller väg 2039. Parkeringsplatser finns vid Billerödsvallen och i västra delen av naturreservatet.

Läs mer

Sollumsåns dalgång (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

I Svartedalen finns möjligheter till ett antal olika friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering. Bohusleden går genom Svartedalen i nord-sydlig riktning.

Svartedalens vildmarksområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Själva namnet Svartedalen har under många år varit omgivet av en doft av mystik, vildmark, storskog och vresig natur. Området är generellt näringsfattigt men mellan de kalkrika sjöarna Äggdalssjön och Stora Grötevatten växer sårläka, backskafting och blåsippa. En intressant lundflora finns också väster om Håltesjön med bland annat trolldruva, desmeknopp, blåsippa och hässlebrodd. I Svartedalen finns även ett rikt fågel- och djurliv. Särskilt ugglorna är rikt företrädda med hornuggla, kattuggla, sparvuggla, pärluggla och berguv med revir inom området. Bland de marklevande djuren kan särskilt nämnas varg, hasselmus och hasselsnok.

Hitta hit

Svartedalens naturreservat är beläget i sydvästra delen av Lilla Edets kommun men berör även till stor del Stenungsunds och Kungälvs kommuner. Från Ström/Lilla Edet kör du mot Kungälv på västra sidan av Göta älv. Efter cirka 8 kilometer svänger du höger mot Västergård. Följ vägen cirka 5,5 kilometer. När du har ett våtmarksområde till höger och en mindre sjö till vänster finns parkering och informationstavla vid en mindre avtagsväg till höger.

Läs mer

Svartedalen (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

På nordostsidan kantas Valdalen av 75-100 m höga skogsklädda branter och från sjöarna uppe på platån söker sig sidobäckar i branta lopp ned mot Valdalsbäcken.

Valdalen har rikkärr och ängsgranskog med intressanta arter samt även ekskogar med en artrik lavflora. Skogen är starkt olikåldrig med många tallar av riktigt hög ålder och området är dessutom opåverkat av skogsbruk sedan lång tid. I ekskogarna finns betydande ekologiska värden med bland annat blåsippa, vippärt och skogsvicker. I bäckravinerna kan man dessutom hitta tandrot, sårläka och skogssvingel. De botaniskt rikaste miljöerna finns nedanför branten vid Valdalsbäcken där t ex skirmossa, kalkkammossa, dunmossa, gräsull och tagelsäv växer.På grund av att det är mycket brant och blött är det relativt svårvandrat. Området är annars genomkorsat av stigar som dock oftast slutar helt abrupt. En markerad vandringsstig går genom området.

Hitta hit

Valdalsbergen är beläget i Hjärtums socken i Lilla Edets kommun. Kör från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. Efter 8 kilometer svänger du av mot Valdalsbergens naturreservat. Kör cirka1,7 kilometer och sväng därefter höger och följ skyltningen mot reservatet. Efter cirka1,5 kilometer kommer du fram till parkeringen och informationstavla över Valdalsbergens naturreservat.

Läs mer

Valdalsbergen (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Valdalssjön ligger i det så kallade Bredfjäll-Väktorområdet där starkt kuperade och höglänta partier växlas med nerskurna dalgångar.

De största naturvärdena i reservatet finns i Valdalssjön med omgivande rikkärr och två nyckelbiotoper av blandsumpskog. Omgivande sluttningar är i öster beväxta med unga blandskogar av gran, tall, ek och triviallöv, i norr växer en mogen granskog med rikligt med död ved. Själva Valddalssjön är en kalkrik agsjö som hyser en rad olika kransalgsarter. Sjön har ett klart, kallt och mineralrikt källvatten och på partier av gungfly förekommer bl a snip. I ett smalt bälte kring sjön växer gotlands-ag. Mossfloran är intressant och de flesta rikkärrsarterna finns här. Under senare år har även bäverdämmen tillkommit. En anlagd stig från vägen i väster tar besökaren upp till berget nordost om sjön, där man har en underbar utsikt över omgivande landskap.

Hitta hit

Valdalssjön ligger väster om Valdalsbergens naturreservat i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun. Valdalssjön når du genom att gå till fots 2,5 kilometer norrut från parkeringsplatsen vid Valdalsbergens naturreservat (se Valdalsbergen).

Läs mer

Valdalssjön (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?